30ـ ممنوعيت انتخاب نام «محمد»

سؤال 30:
آيا نامگذاري به نام محمد ـ صلي الله عليه و سلّم ـ و يکي از نامهاي پيامبران ممنوع و حرام است؟ پس چرا حضرت عمر طي بخشنامه اي به کوفه، نام گذاري به نام پيامبران را ممنوع کرده و در مدينه نيز دستور داد هر کس به نام «محمد» است بايد آنرا تغيير دهد؟ امام عيني مي گويد: «کان عمر کتب الي أهل الکوفة: لاتسموا احداً باسم نبي، و أمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبناءهم المسمّين بمحمد ـ صلي الله عليه و سلّم ـ حتي ذکر له جماعة من الصحابة انه ـ صلي الله عليه و سلّم ـ اذن لهم في ذلک فترکهم.(51)
راستي کار بني اميه ـ در کشتن افراد هم نام علي ـ و کار حضرت عمر در ممانعت از نامگذاري به نام «محمد» مکمل يکديگر و در برگيرنده يک پيام و گام برداشتن در يک مسير و براي يک هدف مشترک نيست؟