29ـ كشتن نوزادى كه نام او «على» است

سؤال 29:
آيا صحيح است که مي گويند حکومت بني اميه با نام «علي» مخالف بوده و هر نوزادي را که به اين اسم ناميده مي شد او را مي کشتند. چنانچه شخصي به نام رباح اسم فرزندش را از ترس آنان به «عُلي» تغيير داد!.. با اين وضع چرا ما از اين حکومتهاي سفاک و جائر دفاع مي کنيم:(49)
امام مزي مي گويد: «کانت بنو امية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلک رباحاً، فقال: هو ـ علي بن رباح ـ عُلي وکان يغضب علي ويحرّج علي من سمّاه به(50)