22ـ آيا حديث عشره مبشره از اكاذيب است

سؤال 22:
آيا درست است آنچه مي گويند: حديث عشره مبشره از موضوعات و دروغ پردازيهاي حکومتهاي اموي و عباسي بوده و اگر صحيح بوده بخاري و يا مسلم آنرا نقل مي کردند.
و اگر صحيح بود: چرا ابوبکر و عمر ـ رضي الله عنهما ـ ، در روز سقيفه به آن استدلال نکرده، و حال آنکه به هر ضعيف و غير ضعيفي استناد کردند.
و استناد آنان به چنين حديثي براي محکم کردن موقعيت آنان بسيار مهم و لازم بود.
و مي گويند: دو سند دارد، در سند اول: حميد بن عبد الرحمن بن عوف است. که حميد از پدرش عبدالرحمن نقل مي کند، در حاليکه حميد هنگام رحلت پدر يک ساله بوده(35)است که بخاري، و ابن عدي، و عقيلي و ديگران او را تضعيف کرده اند(36)