23ـ آيا ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم اسطوره است

سؤال 23:
مي گويند جريان ازدواج عمربن الخطاب با ام کلثوم دختر امير المؤمنين(رضي الله عنه)از اکاذيب و اساطير است. چون
اولا: در هيچ يک از صحاح ستة تفصيل جريان نيامده.
ثانياً: به گفته بعضي از محققان اسلامي. حضرت علي(رضي الله عنه)دختري به نام ام کلثوم نداشته(37)عبدالله بن جعفر ازدواج کرده بود.
ثالثاً: تشابه اسمي شده، و عمر درخواست ازدواج با ام کلثوم دختر ابوبکر را کرده بود. که آن هم در ابتدا مورد موافقت قرار گرفته ولي پس از آن با مخالفت عائشه رو برگرديد و انجام نشد(38)
رابعاً: ازدواج عمر با زني به نام ام کلثوم ـ محقق شده ولي او دختر جرول مادر عبيدالله بن عمر است(39)(رضي الله عنه) ندارد.
خامساً: حقايق تاريخي، دروغ بودن اين جريان را به اثبات مي رساند آنجا که مي گويند پس از مرگ عمر(رضي الله عنه)، محمد بن جعفر و پس از مرگ او برادرش عون بن جعفر با او ازدواج کرد. در حاليکه: خود تاريخ(40)دارد که اين دو برادر در جنگ تستر ـ که در زمان عمر بود به شهادت رسيدند.
سادساً: مدعي هستند پس از اين دو برادر عبدالله بن جعفر، ـ برادر سوم ـ با او ازدواج کرد. در حاليکه او با حضرت زينب ازدواج کرده بود ـ و او را داشت ـ آيا او جمع بين الاختين کرده است؟(41)