24ـ تنفر حضرت على از همنشينى با حضرت عمر

سؤال 24:
آيا صحيح است که حضرت علي(رضي الله عنه) از مجالست و نشست و برخاست و رودررويي با عمر بن الخطاب بشدت متنفر بوده، به گونه اي که هر وقت ابوبکر و يا علي درخواست نشستي با او مي کرد، حضرت به او شرط مي کرد که کسي همراه او نباشد يعني عمر همراه او نيايد، چنانچه امام بخاري مي گويد:
أرسل ـ علي(رضي الله عنه) ـ الي ابي بکر أن إئتنا ولا يأتنا أحد معک کراهية لمحضر عمر...(42)
با اين نصوص و اسناد، چگونه ادعا مي کنيم که روابط اهل بيت پيامبر با خلفاء حسنه بوده؟