18ـ اسلام ابوبكر پس از شصت نفر

سؤال 18:
مي گويند: ابوبکر(رضي الله عنه) پس از پنجاه نفر و حتي پس از عمربن الخطاب اسلام آورد، چنانچه از سعدبن أبي وقاص نقل شده ادعاي بعضي مبني بر اينکه او اولين مردي است که اسلام آورد، دروغ و کذب است «محمد بن سعد، قلت لأبي، أکان ابوبکر اولکم اسلاماً؟ فقال: لا و لقد اسلم قبله اکثر من خمسين.»(30)