17ـ جنازه حضرت حسن و منع عائشه

سؤال 17:
آيا صحيح است که مي گويند به دستور عائشه ام المؤمنين از آوردن جنازه سيد شباب اهل الجنة (سرور جوانان اهل بهشت). (امام حسن مجتبي) کنار قبر پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و سلّم ـ جلوگيري شد؟در حاليکه خود عائشه درخواست کرد که جنازه سعدبن أبي وقاص را به مسجد پيامبر آورده و بر آن نماز گذارند.(29)امام حسن(رضي الله عنه) جزء مؤمنين نبود؟