16ـ كدام افضل است پبامبر ـ صلى الله عليه و سلّم ـ يا ابوبكر

سؤال 16:
آيا صحيح است که ما اهل سنت ابوبکر را از پيامبر اکرم بالاتر مي دانيم؟ و مي گوئيم که زني نزد پيامبر آمده و گفت خواب ديدم درختي که در خانه ام هست شکسته پيامبر فرمود شوهرت مي ميرد.، او ناراحت شده، و از محضر حضرت بيرون آمده و در راه ابوبکر را ديد و خواب را براي او تعريف کرد. ابوبکر گفت: شوهرت از سفر باز مي گردد. همانطور هم شد، آن زن روز بعد بعنوان گلايه نزد پيامبر آمده، و اعتراض کرد، ناگهان جبرئيل نازل شده و گفت خدا شرم دارد از اينکه دروغ بر زبان ابوبکر صديق جاري کند، يعني بر زبان پيامبر دروغ جاري بشود تا مبادا شخصيت ابوبکر زير سؤال برود.(28)يا محمد! الذي قلته هو الحق، ولکنَّ لمّا قال الصدّيق إنّکِ تجتمعين به في هذه الليلة. إستحيا اللّه منه أن يجري علي لسانه الکذب لانه صديقٌ فأحياه کرامة له.»