کورش هخامنشی و پرستش مردوک

  • 1392/03/29 - 16:46
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کورش هخامنشی بارها و بارها به بت پرستی خود اعتراف کرد ...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در منشور منسوب به کورش هخامنشی، وی بارها از مردوک خدای خدایان ساختگی و دروغین مردم بابیلون (بابِل) نام برده و او را ستوده است. کوروش مردوک را پادشاه آسمان و زمین معرفی می‌کند، او را ناظر بر خود می‌داند، می‌گوید از اینکه برخی از مردم بابیلون خدایانی دیگر را پرستش می‌کنند خشمگین است. کورش می‌گوید که این پادشاهی هدیه ای از جانب مردوک است و مردوک از او راضی است. وی می‌گوید که همواره به دنبال پرستش و نیایش مردوک بوده؛ خود را برگزیده وی می‌داند. مردوک به او پیروزی عطا کرد. کوروش وی را سرور بزرگ خود معرفی می کند. مردوک به کوروش برکت می دهد و کوروش از او بسیار می ترسد.[1] در این منشور بیش از 10 مرتبه از مردوک یاد شده است. از جمله:

- [آن هنگام که................ مردو]ک، پادشاه همه آسمان‌ها و زمین، کسی که......،... که با... یش سرزمین‌های دشمنانش (؟) را لگدکوب می‌کند (بند اول).
- و مردم سرزمین سومر و اَکد که همچون کالبد مردگان شده بودند، اندیشه کرد (و) بر آنان رحم آورد. او (بت مردوک) همه سرزمین‌ها را جست و بررسی کرد، شاهی دادگر را جستجو کرد که دلخواهش باشد. او (مردوک)، کورش، شاه (شهر) انشان را به دستانش گرفت، و او را به نام خواند، (و) شهریاری او بر همگان را به آوای بلند اعلام کرد (بند 11-12).
- او (=مردوک) سرزمین گوتی (و) همه سپاهیان مادی را در برابر پاهای او (=کورش) به کرنش درآورد و همه مردمان سرسیاه (=عامه مردم) را که (مردوک) به دستان او (=کورش) سپرده بود (بند 13).
- مردوک، سرور بزرگ، که پرورنده مردمانش است، به کارهای نیک او (=کورش) و دل راستینش به شادی نگریست (بند 14).
- (مردوک) سروری که با یاری‌اش به مردگان زندگی بخشید (و) آنکه همه را از سختی و دشواری رهانید، آنان او را به شادی ستایش کردند و نامش را ستودند (بند 19).
- منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اَکد، شاه چهارگوشه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه کورش، شاه بزرگ، شا[ه شهر] انشان، از نسل چیش پیش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان. دودمان جاودانه پادشاهی که (خدایان) بل و نَبو فرمانرواییش را دوست دارند (و) پادشاهی او را با دلی شاد یاد می‌کنند (بند20-22). در این بند آخر علاوه بر مردوک، از بت‌های شیطانی بعل و نبود هم یاد می‌کند و می‌ستاید.
- جایگاه سروری (خود) را با جشن و شادمانی در کاخ شاهی برپا کردم. مردوک، سرور بزرگ، قلب گشاده کسی که بابل را دوست دارد، [همچون سرنو]شتم به من [بخشید] (و) من هر روز ترسنده در پی نیایش او بودم (بند 23).
- مردوک، سرور بزرگ، از رفتار [نیک من] شادمان گشت) و به من کورش، شاهی که از او می ترسد و کمبوجیه پسر تنی [ام و به] همه سپاهیانم، برکتی نیکو ارزانی داشت (بند 26-27).
- خدایانِ سرزمین سومر و اَکد را که نبونئید - در میان خشم سرور خدایان - به شواَنّه(=بابل) آورده بود، به فرمان مردوک، سرور بزرگ، به سمت به جایگاهشان بازگرداندم، جایگاهی که دلشادشان می سازد (بند 33-34).
- هر روز در برابر بِل و نَبو، روزگاری دراز (=عمری طولانی) برایم خواستار شوند (و) کارهای نیکم را یادآور شوند و به مردوک، سرورم چنین بگویند که “کورش، شاهی که از تو می‌ترسد و کمبوجیه پسرش... بگذار آنان سهمیه رسانِ نیایشگاه‌هایمان باشند، تا روزگاران دراز (؟)...و باشد که مردمان بابل [شاهی] او را بستایند (بند 35-36).
- [............] او... مردوک، سرور بزرگ، آفریننده(؟)[...........................................................] [.........................................]... من... همچون هدیه‌ای [پیشکش کردم]....... [(برای) خشنودی‌ات تا به جا]ودان (بند 44-45).

در منابع تاریخی، کورش در تحکیم پایه‌های معبد مردوک (اساهیل/ اسانگیلا) بسیار تلاش کرد و در راه تزیین و آباد ساختن معبد مردوک کوشش بسیار نمود.[2] اما به راستی این مردوک کیست که کورش او را خدای خدایان می‌داند و هر آن در پی خشنود ساختن اوست؟

مردوک‏ (Marduk) رب النوع بابِلی‌ها (پسر خداى آسمان و قائم ‏مقام او) در دوران کاسیان به ریاست خدایان بابل ارتقا یافت و مرکز پرستش او بابل بود.[3] مردوک خدای خدایان بابل بوده و دارای فرزندانی نیز بوده است ، برای مثال نبو نام فرزند او بود. [4] همچنین باید دانست که مردوک - خدای خدایان - در بابل، به صورت مجسمه، یعنی بت بود.[5] گرانتوسکی نیز تصریح می‌کند که: «خشایار شاه، دستگاه شاهى بابل را منحل و معبد بزرگ بابلی‌ها را ویران کرد، مجسمه خداى بزرگ بابلی‌ها یعنى مردوک را به پارس برد.»[6] سرپرسی سایکس می‌گوید که مردوک توسط نبوکد نسر اول از عیلام به بابل بازگردانده شد![7] همین سخن سایکس نشان گر این است که مردوک به صورت مجسمه یا بت بود نه چیزی دیگر. و ایشان، به صراحت از بت بودن مردوک حکایت می کند.[8] مردوک بت بزرگ معبد اسانگیلای بابیلون (بابِل) [9] در متن تورات، نفرین شده است.
سنگ نگاره مردوک. به شکل انسان بالدار. کشف شده در کاخ آپادانای شوش در موزه لوور
روشن است که کورش هخامنشی، بت مردوک را پرستش می‌نمود. لیکن برخی چنین توجیه کرده اند که کورش به همه ادیان به دیده احترام می‌نگریست به همین علت همه ادیان را به رسمیت می‌شناخت. اما باید دانست که این توجیه صحت ندارد و می‌توان گفت که توجیهی بی ارزش است. چون احترام به بت پرستی، در واقع توهین به یکتاپرستی است. به رسمیت شناختن بت‌ها و خدایان دروغین، بی احترامی به خدای یگانه است. به حکم خرد پویا، اجتماع نقیضین محال است. چگونه ممکن است انسان در آن واحد هم یکتاپرست باشد و هم دوستدار و مدافع و مروج بت پرستی؟ چون اگر دقت کنیم می‌بینیم که سخنان کورش دربارۀ مردوک بسیار فراتر از احترام است و به ستایش و نیایش و پرستش انجامیده و حتی به ترویج و تحکیم معبد مردوک رسیده است. هرگونه به رسمیت شناختن بت پرستی، کمک به فراگیر نشدن یکتاپرستی در جهان است. در نتیجه خیانت به یکتاپرستی و خیانت به بشریت است.

پی‌نوشت :

[1]. ترجمه فارسی از متن اصلی بابلی ؛ پروفسور شاهرخ رزمجو ، بخش خاور میانه موزه بریتانیا ، کلیک کنید.
The British Museum , persian translation of the text on the Cyrus Cylinder
[2]. تاریخ ایران باستان‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 1 ص 391
[3]. عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، تهران‏، چاپ ششم،‏ ج 2 ص 766
[4]. همان، ج‏2 ص 817
[5].  تاریخ ایران باستان،‏ حسن پیرنیا، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول‏، ج 2 ص 1532، ج 1 ص 700-699
[6]. ادوین گرانتوسکى، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کی خسرو کشاورزى‏، انتشارات پویش‏، تهران‏، چاپ اول‏، صفحه 98
[7] سرپرسى سایکس، تاریخ ایران‏، ترجمه سید محمد تقى فخر داعى گیلانى‏، ناشر: افسون‏، تهران‏، چاپ هفتم‏، ج 1، متن، ص 104
[8]. همان، متن جلد 1، ص 103
[9]. ساندرز، بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرین، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: نشر قطره، ۱۳۸۹. ص ۱۰۶-۱۱۰ و ۱۱۹-۱۲۰.
مقاله مرتبط: هخامنشیان و بعل !

تولیدی
cloob facenema

دیدگاه‌ها

جناب نويسنده لطفا پيش از نوشتن مقاله،اندكي بدان و با كينه چيزي ننويس.

آنچه در متن نوشتار هست ، بر مبنای اسناد معتبر تاریخی است . نیّت نویسنده را از کجا دریافتید ؟ نمی توان به صرف اینکه حقیقتی خوشایند نبود ، دیگران را به کینه و ... متهم نمود .

الان داعش و اصحاب بن لادن که بت ها را خراب می کردند خوب کاری کردند؟!!!!!!

آنچه اصحاب بن لادن خراب کردند، دیگر حکم "بت" نداشت. بلکه آثار باستانی بود. مجسمه بودا بود. مجسمه بودا میتواند بت باشد، میتواند اثر باستانی باشد، میتواند مجسمه تزیین باشد...، مجسمه وبدا در افغانستان، به عنوان بت به کار برده نمیشد. ولی اصحاب بن لادن خراب کردند و اشتباه کردند. اما این قضیه ربطی به کورش ندارد. چون مردوک و بعل، در ا« عصر اثر باستانی نبودند. بلکه بت بودند و در جای خدا پپرستش میشدند. سپاس

چون آقایون خوششون نیومد از متن همه شدن کینه ورز جالبه که متن فقط نقل قول از دیگرانه

متن خوب و مفیدی وجامعی بود ولی سبک نوشتاری شما اشتباه است.نویسنده باید بی طرف باشد.ام شما...

matne aslie manshooro aval biarin baad esbat konid

در انتهای مقاله لینک ترجمه اصلی منشور از موزه بریتانیا بیان شده است. با تشکر

متمی که پاراگراف اول را به آن ارجاع داده بودید صرفا یک فایل pdf 5 صفحه ای می باشد و از اعتبار چندانی ندارد.

آن فايل pdf پنج صفحه‌اي، ترجمه فارسي منشور كورش هخامنشي است، به ترجمه شاهرخ رزمجو، از بخش خاور میانه موزه بریتانیا ، کلیک کنید. The British Museum , persian translation of the text on the Cyrus Cylinder اين از ديد شما معتبر نيست؟ ترجمه مستقيم منشور از متن بابِلي، آن هم در يكي از معتبرترين موزه‌هاي جهان كه مركز پژوهش‌هاي بزرگترين باستان‌شناسان است، از ديد شما اعتبار ندارد ؟ براي اعتبار يك سند، چه ويژگي‌هايي لازم است؟

اسناد معتبرتان اشتباه است. آن مجسمه مردوک نیست مجسمه مرد بال دار، مجسمه آزادی مرد بود.

اسناد تاریخی خلاف سخن شما گفته اند. اگر نه، سند ارائه کنید. (اسناد مد نظر ما در متن آمده است)

من متن مقاله رو چند بار خوندم کجای مقاله سند آوردین در کاخ کوروش مجسمه بعل یا مردوک بوده؟؟؟ بعد هم کاخ آپادانا کاخ داریوش شاه بود نه کوروش

ربطي به كاخ آپادانا ندارد. نماد بعل در كاخ سلطنتي كورش است: [‌http://www.adyannet.com/news/14765]

آقا خط 5 متن منشور کوروش میگه پادشاه بابل رسم ناشایست قربانی کردن را که پیش از آن نبود رواج داد میدانیم که قربانی کردن برایه بت از رسوم اصلی بت پرستاست همون طور که اعراب جاهلیت بت پرست فرزندان خود را در مقابل بت قربانی میکردند قرآن کریم سوره انعام آیه137 میشه به فرمایین کوروش چه جور بت پرستی بود که اصلی ترین رسم بت پرستان یعنی قربانی کردن را کار ناشایست پادشاه بابل میدونه کوروش یکتا پرست بوده چون در منشور با مردم بابل صحبت میکرده به احترام آنها از خدای مردم بابل مردوک اسم میبره

سلام. کورش رسم قربانی را نفی نکرد، در بند 5-6 منشور آمده است که شاه قبلی قربانی ناپاک میآورد و به مردوک گستاخی میکرد. ولذا کورش میگوید که من به مردوک و معبد او احترام و بندگی عرضه کردم. در بند 36-38 هم کورش از اعطای قربانی به معبد سخن میگوید. گذشته از این، احترام به بت، توهین به خدای یگانه است. او میتوانست برای احترام به مردم، حرفی نزند، اما اینکه یک بت را خدای آسمانها و زمین بداند و بگوید که من نماینده مردوک هستم، و از مردوک میترسم، فراتر از احترام است. ضمناً استفاده کورش از نماد بت بعل در کاخ شخصی خود، به چه معناست؟ به خاطر احترام بود؟ احترام به چه کسی ؟! کاخ شخصی کورش در اختیار خود او بود و نیازی نبود که به احترام دیگران نماد بت را در کاخ خود نصب کند. تنها جوابی که میماند این است که کورش واقعا بت پرست بود.

یک معبد کشف شده که توش بعل بوده هیچ ربطی به کاخ کوروش نداره این احتمال که اونجا کاخ کوروش بوده رد شده

اولا مجسمه ای در درون کاخ کوروش پیدا نشده این دروغه یک مجسمه در ورودی کاخ کوروش پیدا شده که تاریخ دان ها ابتدا فکر کردن مجسمه خوده کوروشه که با کلاهی با دو شاخ و تشبیه به ذوالقرنین بعضی ها هم گفتن این مجسمه نگهبان کاخ بوده که کوروش در سفرش به بین النهرین در سر در کاخ پادشاهان دیگر دیده و دستور داده جلویه کاخ خودش هم بسازند چه ربطی داره به اینکه کوروش بت پرسته هرودوت میگه کوروش بسیار با موبدان زرتشتی مشورت میکرد و رفتارش مانند یکتاپرستان بود منشورو هم بابلی ها نوشتن و ممکنه نام خدای کوروش رو دروغ نوشته باشن بابلی ها نام خدای داریوشو دروغ نوشتن قطعا اگر کوروش بت پرست بود تاریخ نگاران مینوشتن کوروش یکتا پرست بوده مثل داریوش

اين مطالب دروغ و افسانه است كه فقط مسلمانان افراطي كه با زرتشت دشمنند نوشته اندژ بزرگترينفيلسوفان جهان و برترين مورخان و نامدارترين باستانشناسان معاصر و حتي علماي يونان ورومنيز اين موضوع را رد كرده اند

عجب !!! پس من شور كورش رو مسلمونها نوشتن !!! خدا شفات بده

سلام نه داداش مسلمانان ننوشتند به خط بابلی نوشته شده ودر بابل نوشته شده ودر دربابل کشف شده.مردوک خدای بزرگ بابل بوده ونویسنده سخنرانی کورش را که در ان از خداوند بزرگ یاد شده رابه خداوند خود بابل مردوک گفته تا بابلیان متوجه بشوند این منشور را برای ایرانیان وجهانیان ننوشته اند که برای یادمان از کورش کبیر نوشوشتند برای خودشان ومحض اطلاع اون بدبختی که ایرانیان را بت پرست خوانده بگم تا حالا تو هیچ کشف باستانی یه بت کده یا بتخانه ایی یا بتی پیدا نشده حتی یه روستای بت پرست.واقا موندم چه به سر ایرانیان اومده که اینقدر بی غیرت شدن که هر حرام زاده ایی به ایران حمله کرد راستایش میکنند واسم اونو رو بچهاشون میزارند طیمور.اسکندر.چنگیز.عمر و....وپادشاهان نیک سیرتشان را کوچیک میکنند وای برشما

سلام و تشکر از شما جناب علی، اما چند نکته: 1. منشور کورش به تأیید کورش رسیده بود. وگرنه به عنوان یک سند رسمی پذیرفته نمیشد. پس محتوای آن بر عهده و ذمه کورش است. 2. کورش میتوانست از واژه خدا در زبان اکدی استفاده کند. نه اینکه نام بت معبد اسانگیلا را به عنوان خدای خود نام ببرد. 3. از قضا در کتیبه کرتیر و همچنین منابع تاریخی، از وجود شمایل مقدسی سخن در میان است که ویران شده است. این یعنی به هر حال بت پرستی در میان بخشی از ایرانیان نیز وجود داشت. آثار بتهای عیلامی هم جای خود دارد. اما اکثریت ایرانیان در طول تاریخ، بت پرست نبودند.

از شما درخواست دارم که یک مرتبه متن منشور کوروش را مطالعه بفرمایید، در ابتدای منشور سخن مردوک هست و در ادامه کوروش خودش رو معرفی کرده است. چون شما و طبق تفکر شما کوروش آریایی هست، خودش هم از قومی مهاجم هست که به نوعی به اقوام بومی ایران حمله کرده است و چرا ما اینقدر بی غیرت شدیم که از اقوام منطقه سیبری حمایت می کنیم!!!

مغول زاده تو رو چه به اظهار نظر در مورد داریوش

ای کاش طرفداران کوروش و داریوش و هخامنشیان و مدعیان واهی حمایت از تاریخ ایران باستان، بجز توهین کردن کار دیگه ای هم بلد بودند.

دوستان عزیز لطفا کتاب کوروش بزرگ شاه باستانی ایران نوشته دکتر متیو استولپر وترجمه تورج دریایی انتشارات توس را بخونین همه چیز رو متوجه میشین در این کتاب آشور شناس و محقق کتیبه های بابلی عکس کتیبه ای رو چاپ کرده وترجمشو نوشته این کتیبه کتیبه ای باستانیه و در بابل کشف شده این کتیبه توسط بابلی نوشته شده و درباره داریوش شاهه خیلی جالبه در این کتیبه ای که توسط بابلی ها نوشته شده خدای داریوش شاه به دروغ بعل و مردوک ذکر شده در صورتی که می دانیم در کتیبه بیستون که به فرمان داریوش و توسط پارسیان نوشته شده داریوش خدای خود را اهورامزدا گفته درباره منشور کوروش هم که توسط بابلی نوشته شده احتمالا همین جعل صورت گرفته هرودوت تاریخدان یونانی رفتار کوروش را مانند یکتا پرستان ذکر کرده

استوانه کورش را کاهنان بابلی به این ترتیب نوشتند که محتوای دستور کورش را بر پایه سنت کتیبه نویسی بابلی برای فهم مردم بابل نوشتند.حالا فهمیدی قضیه چیه؟؟؟

منبع و رفرنس این سخنتون کجاست؟ شما که اهل نظر هستین، آیا واقعا کوروش از محتوای استوانه باخبر بوده یا بی خبر؟

كورش شاه جهان بود و مانند پيامبر براي دينش انسان نمي كشت و مثل امام علي زورگو نبود كه بخواد تحميل كنه دينش را خدا ازدواج با محارم را عيب نميدانسته و شما كي هستيد رو حرفش حرف مفت بزنيد؟؟ تو دين زرتشت ازدواج با محارم وجود نداره و توسط برخي شاهان انجام ميشده كه به گفته خدا عيب نيست من فرزند ازدواج با محارمم تو فرزند مسلماناني هستي كه خون صدهاهزار زرتشتي را بر زمين ريخته و به زناني كه در جنگ به اسارت ميگرفته تجاوز ميكرده و همبستر ميشده پس متاسفم برات

درباره تاریخ اسلام بیشتر مطالعه کنید. و نیز سؤالی دارم از شما. عرب با چند هزار جنگجو با تسلیحات ساده چگونه توانست صدهاهزار زرتشتی را بکشد؟* منطقی باشید و در نقل تاریخ اغراق نکنید.* سپاس

عرب با اسلام چه ربطی دارد؟ بهتر است شما کمی در مورد تاریخ زمان ساسانیان و هخامنشیان و جنگها و کشورگشایی های آنها مطالعه کنید .... شما کمی در مورد برخورد ساسانیان با پیروان دیگر ادیان بخصوص مسیحیت مطالعه کنید....

حرف بی ربط نزن پیامبر واسه دینش آدم نکشت مگر وقت حمله ی دشمن وامام علی زور گو نبود این دو برترین مردان عالمند ازدواج محارم تو اسلام حرامه درضمن ماها فرزند ایرانیان مسلمان شده ایم اوکی

فاطمه خانم شما اگر زمان حمله اعراب وجود داشتی و به راحتی بهت تجاوز میکردند و برادر و پدرتو به غلامی میگرفتند و..... بازم وکیل مدافع این اعراب و مسلمونای جنهمی میشدی؟

کدوم حمله اعراب برو تاریخ حمله اعراب به ایران بخون همه دروغ هست میگن عمر دست پای ایرانی ها رو زنجیر زد به بردگی برد زنجیر چهارصد سال بعد عمر ساخته شد زمان عمر زنجیر نبود تاریخ حمله اعراب به ایران دروغ چنین چیزی اتفاق نیفتاد برو تاریخ طبری رو بخون همه دروغ هست تازه من زرتشتی هستم عرب هم هستم من کار خلافی انجام بدم ربطی به دینم نداره توی جنوب ایران عرب داریم بحرین قبلا مال ایران بود مردمش عرب هستن عراق قبلا مال ایران بودن عراقی ها هم باز عرب هستن دین زرتشت مال کشور ازبکستان هست اما مردم ایران باستان زرتشتی بودن پس اینطور شده ما دینمونو تغییر بدیم چون مال ایران نیست

دین زرتشتی مال ازبکستان ؟ از آنجا که اینقدر قاطعانه این رامیگویید نشان از بی اطلاعی و نادانی شما دارد. هنوز به طور قاطع گفته نشده کشور زرتشت شرق است یا اذربایجان و در ضمن نه ازبکستان ! پس چطور زرتشتی کار خلاف میکنه شماها به دین گیر میدهید! اها اسلام استثنا است بقیه اشکال نداره!

بحث درباره كورش و بت مردوك هست. ضمناً در جديدترين نظريه، زادگاه زرتشت ناحيه در ازبكستان و قزاقستان بوده است : http://www.adyannet.com/news/14893

دوست عزیزپس همه شهراییم که پادشاهای ایران بهش حمله کردن الان بایدبه مافحش بدن دیگه

قربون خواهرم برم که اینقد این بزرگارو دوس داره.من ترکمو از کوروش متنفرم.میدونی همون طور که عرب به ایران حمله کرد کوروش هم به آتوروپاتکان یا آذربایجان حمله کرد که ماشالله آناتریموس خود حالشو جا آورد. در کل من طرفدار ترک و پانترکیست بازی نیستم که هیچ ازم متنفرم از بابک ترکم متنفرم .چون همه اینها هموشن یه مش عیاش بی دین بود . من: ترکمو حیدر پرستم شه دریا دل حیدر

کورش به خاطر حکومت کردن بر مردم آدم میکشت نمونه ش در قضیه اوپیس و آسیای صغیر و کادوسیان و ماساگتها و ..... اون به خاطر دین کسیو نمیکشت× چون براش فرقی نداشت مردم یکتاپرست باشن یا بت پرست شیطان پرست. چون دنبال حکومت بود به هر قیمتی. حتی به قیمت جاهل نگه داشتن مردم. خدا کجا گفته ازدواج با محارم عیب نیست ؟!!!! منظورت از خدا، بعل و مردوک هست ؟ تجاوز به زنان زرتشتی هم کار نظامیان ساسانی بود تاریخ بخون و اینقدر پرت و پلا نگو. سند از تحاوز نظامیان ساسانی به زنان ایرانی: http://www.adyannet.com/news/11218

این عکس که صد در صد هیچ ربطی به مردوک نداره دوستان سرچ کنید مجسمه مرد بالدار ببینید بعد هم کوروش میگه خدای آسمان ها و زمین و خدایی که از کار نیکش خشنود شد و خدایی که به خواست و لطف او کوروش بر بابل پیروز شد اینها همه صفات خداوند یکتاست اما در مورد کلمه مردوک مردوک خدای مردم بابل بود و منشور به فرمان کوروش وبه وسیله کاهنان بابل نوشته شد هیچ بعید نیست هر جا که کوروش گفت خدای بزرگ کاهنان بابل نام خدای خودشان را نوشتند نمی دونم کوروش خط میخی می دونست یا نه ولی دوستانی که اهل تحقیقن داریوش اول در کتیبه بیستون که به وسیله نویسندگان پارسی نوشته شده میگه به نام اهورا مزدا خدای یگانه و وقایع دوران پادشاهیشو ثبت میکنه جالبه بابلی ها هم وقایع دوران داریوش را ثبت کردند هر دو سند وقایع شون کاملا شبیهه ولی یک فرق اساسی داره داریوش خودش میگه خدای من خدایه یگانه اهورامزداهه ولی کاهنان بابل نوشتن داریوش شاه خدای ما بعل رو میپرستید با توجه به اینکه منشور کوروش بر خلاف کتیبه بیستون که پارس ها نوشتن توسط بابلی ها نوشته شد هیچ بعید نیست که بابلی ها باز هم مثل زمان داریوش به جایه اهورامزدا نام خدای خود را نوشته باشن دوستان در مورد کتیبه بیستون و نوشته وقایع داریوش توسط بابلی ها تحقیق کنید و درستی نوشته من را خواهید فهمید روزی که انشاالله قیامت برسه بعد اینکه به حساب و کتاب من رسیدگی شد اگه بشه خیلی دلم میخواد ببینم جایگاه کوروش کجاست و آیا کوروش ذوالقرنین بود یا نه

البته یادم رفت بنویسم بعد رسیدگی به حساب کتابم اول سراغ خانواده ام را میگیرم بعد تحقیق میکنم کوروش ذوااقرنین بود یا نه

سلام گرامی؛ سپاس از این بابت که دیدگاه خود را ارائه کردید. اولا درباره داریوش و کتیبه‌های مشابه بابلی سند ارائه کنید. در ثانی، مسئله فقط از اسم آوردنِ مردوک نیست. بلکه گزارش برگرداندن مردوک به معبد است. و اینکه کورش میگوید دیگر خدایان را نیز به جایگاهشان برگرداندم. بند 32-34 بخوانید: «خدایانِ سرزمین سومر و اَکد را که نبونئید - در میان خشم سرور خدایان - به شواَنّه(=بابل) آورده بود، به فرمان مردوک، سرور بزرگ، به سمت به جایگاهشان بازگرداندم، جایگاهی که دلشادشان می سازد».

كارنامه درخشان مدعيان اسلام....قضاوت با شما كدام جنايتكار است مسلمانان يا كورش كبير !!!! كشتار دروغين بوسني و تحريك مسلمانان براي مظلوم نمايي جنگ جهاني مشاركت جهان اسلام با هيتلر و قتل عام 60 ميليون بيگناه توسط هيتلر و شريك جرمش!! كشتار ميلييون ها يهودي.كلي و مسيي توسط مسلمانان! كشتار 1 و نيم ميليوني ارامنه! فتخار ترك.. نسل كشي مردم صرب در چندين جنگ كه عامل نفرت بالكان از اسلام شد... نسل كشي يونانيان!! و قتل عام شديد ملت مجار!!! كشتار بلغارها و تا رواج برده داري و چند همسري! جنايات وحشيانه افريقايي هاي مسلمان..كه نياز به گفتنش نيست كه چي كارا ميكردند... نسل كشي زرتشتيان همان پارسيان بدست اعراب( بسيار افتخار اميز) كشتار هاي وحشيانه يهوديان و گسترش يهودستيزي شديد در ايران...اين كه افتخارش بيشتره! تيرباران كردن و بي رحمي ها عليه بهاييان!! اين كه كلا افتخار باسشون تيمور لنگ و چنگيزخان مغول ( خودشون را مسلمان ناميدند) از وحشيانه ترين قتل عام ها اتش سوزي ها و ... داعش ( محصول جديد مسلمانان) بوكوحرام( گفتم افريقايي ها چي ميكنند...ديگه.. گروخه هاي تروريستي همچون القاعده و متحجرهايي چون طالبان نبردهاي كثيف صدر اسلام و ازار و اذيت زنان... كفيري ها و سلفي ا... و محصول جديدتر يعني وهابي ها.. ( شيعه ها هم دست كمي نداشتند ازشون) غارت روستاها و شهرها توسط مسلمانان ترك...تا فتح بيزانس و اغاز كشتار مسيحيان.. دم انگلستان گرم كه كشورهاي مستعمره اش استراليا نيوزلند كانادا و امريكا و ....هند و پاكستان حتي صدبرابر كشور 10 هزارساله ايران پيشرفته ترن ادمخواري در زمان سلطنت اولين حكومت شيعي!!! اگه انگلستان نبود اين اسلامگرايان.... تمام ايران رو غارت ميكردند دم انگليس گرم كه هويتمون را بهش مديونيم وگرنه الان اخوند ها و طلبه هاي مكار .... دروغ هاي نسل كشي مسلمانان در ميانمار كه عكس هاشون را از وقايع مختلف ديگه گرفته بودند و الكي گفتن مسلمونا را دارن ميكشن...عجباااا دروغگويي...مشالله بقيه و هزارتا چيز ديگه پيش كشتون

به نویسنده مقاله کورش هخامنشی و پرستش مردوک تبریک میگم ! به علت اینکه طوری نوشتی و طوری سند دادی که اینها جوابی ندارند. نمونه اش همین ناشناس ۱۳۹۴/۶/۲۴ - ۲۳:۳۱ که هیچ حرفی درباره کورش مردوک پرست نزد ! و هیچ جوابی نداشت و رفت سراغ منحرف کردن بحث ! تا یه جووری این رسوایی خودشو ماست مالی کنه !!!! اون قدر این مقاله به مغزش فشار آورد که کلاً قاطی کرد و بدون ارائه حتی یک سند هر کذبی به ذهن بیمارش رسید به زبون آورد ! همراهی مسلمانان با هیتلر !!!! نوشتن رفتار هیتلر آلمانی آریاگرای نژادپرست به اسم اسلام ! نوشتن رفتار عثمانیها به پای اسلام ! تبرئه بودایی های وحشی از جنایات علیه مسلمونها !!!!!! آدمخواری که سنت هخامنشیان بوده رو به شیعه نسبت دادن !!!!!!!! ناشناس !!!! خدا شفات بده ! تعصب و حماقت باعث میشه آدم اینجور در حیوانیت بیفته ! و اینجور به مزخرفات گفتن بیفته

یک گردشگر که به شکشور صفوی شیعه مراجعه کرده بود نوشت که آن موقع چه در قهوه خونه و محل های دیگر مرد ها میرفتند و با مرد ها عشق بازی میکردند یعنی همان همجنس بازی ! در جای جای کشور همینطور بوده و اینقدر شلوغ بوده که اجازه ی حرکت هم نداشته! سپاهیان صفوی ادمخوار بدستور شاهان شیعه انسان ها را میخوردند و ادمخواری میکردند صفویه هم گارد تربیت میکرد با ملاها و اخوندهای شیعه که انسان را زنده زنده و با زجر بخورند! همچنین همین ها بودند که روستاها را آتش میزدمد! آدمخوارهای همجنس باز متعصب روستا آتش زن.. پس سعی در انکار واقعیت نکنید ! این همجنس بازها هم دارن به حیوانیت میفتن ! البته از قبل ادمخوار بودند دیگه...

جناب ناشناس لطفا ذقت كنيد : 1- حرف شما هيچ ارتباطی با مقاله نداره. موضوع مقاله درباره كورش و پرستش بت مردوك هست. 2 - گزارشهای تاريخی را بايد با عقل هم بررسی كنيد (علاوه بر اينكه سندش را بررسی ميكنيد). وقتی كسی ميگويد هزار نفر غير مسلح توانستند 30 هزار مسلح را در جنگ تن به تن بكشند، اين از لحاظ عقلی باور كردنی نيست. چون حرف بايد عقلانی باشد. امروز همه ايران شناسان دنيا اين عقيده را دارند كه صفويان به شدت متعصب و بر فقه شيعه پايبندی عجيب داشتند (در حد افراطی) . حالا چطور ممكنه اينها بيان در ملأ عام شعارهای خودشون رو آتيش بزنن ؟ بيان آدمخواری و لواط كنن ؟ نميدونيد كه حكم اين دو كار در اسلام، اعدام هست ؟ صفويان با آت تعصب بيان و علناً بر ضد خودشون رفتار كنند و يه عده جهانگرد شرقی و غربی هم اين چيزها رو بنويسن؟‌ شما باورت ميشه ؟ 3 - خوب نيست كسی به خاطر انكار واقعيت بياد اينجوری بخاد بحث رو عوض كنه.

ضمناً ناشناس ۱۳۹۴/۶/۲۴ - ۲۳:۳۱ !!! شما با این حرفها خدمت بزرگی به اسلام کردید. همینکه بی منطقی و اوج بلاهت دشمنان اسلام ثابت و روشن شود عالی است !

عالی بود جناب مسعود، نمیدانم برای این بدبختهای اسلام ستیز باید چه دعایی بکنم!!!!!

واقعا به حال مطالب شما باید خندید به جای گریستن!...مسلمانان بوسنی رو به دروغ کشتن؟!...نکنه چشمای شما هم خدای نکرده دروغگو شده!...هزاران هزار مسلمان به دست مدعیان آزادی و صدالبته به خاطر اینکه مسلمانان در قلب اروپا جایگاهی نداشته باشند کشته شدند!...هنوز که هنوزه از تجاوزات بی رحمانه سروها که توسط کشورهای غربی و صهیونیست ها حمایت می شدند، گورهای دسته جمعی کشف می شه!...می دونید از چی خنده ام گرفت از اینکه درست چند روز قبل نتانیاهو عینا حرف شما رو تکرار کرد که قضیه هلوکاست مقصر المانی ها نبودند مسلمانان بودند!!!....ازقضا این کشورهای غربی بودند که سعی کردند با عنوان قضیه خیالی هلوکاست ( که معلوم نیست واقعیت داشته یا نه طبق تحقیقات جامع یکی از پژوهشگران سرشناس خودشون شخصی مثل رژه گاردی) نوعی ترحم جهانی رو نسبت به صهیونیست ها به وجود بیارند چون از خیلی وقت پیش ها در سر تدارک سرزمینی در قلب مسلمانان رو می دیدن...حتما می دونید که اول قرار بوده کشور اوگاندا به عنوان بهشت موعود صهیونیست ها انتخاب بشه ولی در نهایت فلسطین انتخاب شده...( اگه کار صهیونیست ها هم مثل کار شما باشه که همین الان سعی دارید، فکر اذهان عمومی رو از این قضیه اصلی و مورد بحث ( کوروش) منحرف بفرمایید و به مسائل دیگه بکشونید که واویلا)... برای روسای صهیونیسم و اعضای تروریستی یهود همچون بن گورین، اسحق شامیر و امثالهم که کشتی مهاجرین یهودی را در سال 1947 در بندر حیفا غرق کردن و گناه آن را به گردن دولت انگلیس انداختند تا راه برای ورود تعداد بیشتری از مهاجران یهودی باز شود.تهیه طرح سوزاندن آنان در کوره ها به دست هیتلر مشکل بود؟ آیا موقع آتش کشیدن کشتیانی که تعدادی یهودی بیگناه را حمل می کرد، هیتلر در میان آنان بود؟ این جماعت از چنین جنایاتی برای تحریک احساسات انسانها در رسیدن به اهداف خود رو گردان نبودند، نمی تونستند از طرح کشتار هزاران نفر یهودی به دست هیتلر، که دشمن یهود بود را پیاده کنند تا بهانه ای برای تشکیل دولت یهود پیدا کنند؟ به قول یکی از خود صهیونیست ها " محافل ملی یهود از سیاست آلمان نسبت به یهودیان خرسندند، زیرا به افزایش یهودیان فلسطین مساعدت می کند، چنانکه می توان امیدوار بود که در آینده نزدیک جمعیت یهودیان بر اعراب فزونی یابد" قابل توجه که اینو خودشون دارند اعتراف می کنند! دولت نازی بنا به قرار داد منعقد شده بین آیشمن که با اعضای سازمان تروریستی هاگانا نزدیکی داشت و سران صهیونیست ها، بر شدت تعقیب یهودیان افزود و در راندن آنان به سوی فلسطین مهمترین خدمت را انجام داد ...به قول خودشون محافل ملی یهود از سیاست آلمان نسبت به یهودیان خرسندند زیرا به افزایش جمعیت یهودیان فلسطین مساعدت می کند! تعداد قربانیان جنگ جهانی دوم 50 ملیون نفر بوده است . اگر ما فرض محال نیز بگیریم که 6 ملیون یهودی نیز جزء همین قربانیان باشند . آیا 44 ملیون قربانی دیگر انسان نبوده اند ؟ چرا نباید در مورد آنان حرفی زده شود ؟ برای آنها یادبود گرفت ؟ برای مظلومیت آنها کتاب و مقاله و سخنرانی و... تهیه کرد ؟ آنطور که یهودیان میخواهند ، اگر ما 50 ملیون کشته ی این جنگ را فراوش کردیم مشکلی نیست ولی نباید رقم 6 ملیون یهودی را فراموش کنیم ! 6 میلون . 6 ملیون .6 ملیون ! چه مصیبت عظیمی ! در كتاب "نبرد من" كه به هیتلر نسبتش داده اند (كه هیچ دلیل مستدلی هم وجود نداره در موردش) هیتلر می گوید كه : من قوانین حفظ خلوص نژاد را از مقررات "نحمیا" و "عزرا" الهام گرفته ام . بنا بر همین گزارش در این جنگ برای اولین بار تجاوز به زنان و حتی دختران خردسال و کشتار کودکان، به عنوان یک تاکتیک نظامی برای پیروزی قلمداد شد. (عزرنحمیا كه دو سِفر از اسفار كتاب مدس به نام این دوست . جزء پیامبران بنی اسرائیل بوده اند !) آنگونه كه توجه كردیم نه تنها هیتلر ضد یهود نبوده بلكه از تعالیم كتاب مقدس و یهودیت نیز سود می برده . این خودبرتربینی میان دو جنبش صهیون و نازی ، آنقدر به هم نزدیك است كه صهیونیست ها نه تنها از افسانه ی هالوكاست احساس ناراحتی نمی كنند بلكه اون رو مظهر غرور خود و و حتی این جریان رو بزرگترین فرصت تاریخی خود می دانند . وقتی مامورین انگلیس به کشتی و مسافرینش اجازه لنگر انداختن در بندر حیفا و پیاده شدن آنان را ندادن، تروریستای هاگانا برای جلب نظر مردم دنیا و بویژه آمریکائیان کشتی را با همه سرنشینانش منفجر کردند! آیا این عمل شیطانی به تنهایی سرنخی نیست تا لکه ننگ آدمسوزی از دامن نازیها کمرنگ بشه؟...گناهکاران واقعی کسانی بودند که به فکر جان و مال یهودیان نبودند بلکه به فکر افزایش تعداد یعودی ساکن فلسطین بودند! خود هیتلر تو وصیتنامه اش اینطوری نوشته « این موضوع صحت ندارد که در سال 1939 من یا فرد دیگری در المان خواستار جنگ بودیم جنگ را منحصرا آن سیاستمداران بین المللی که اصلا یهودی بودند و یا برای یهودیان کار می کردند به راه انداختند» بخوایم بنویسم که می شه شاهنامه! زمان زیادی نمی گذره 21 سال پیش ؛ جنگ صرب‌ها علیه بوسنی هرزگوین، فقط یک جنگ ملی و بر سر خاک نبود، بلکه با هدف و تلاش برای از بین بردن مسلمانان و تعهد بر نسل‌کشی انجام گرفت. لذا فقط ۴۰۰۰۰ نفر (غیر نظامی) در سربرنیتسا هدف قرار گرفته و یک جا کشته شدند. جرم آنها فقط هویت اسلامی آنان بود. تأسف‌آورتر و رقت‌انگیزتر آن که بسیاری از شاهدان در دادگاه‌ها و گزارشات خود شهادت دادند که قتل‌ها، جنایات، تجاوزات و بچه‌کشی بسیاری مقابل چشم نظامیان هلندی (اعزامی سازمان ملل جهت کنترل آتش بس) اتفاق می‌افتاد و آنها در حالی که گاه ۵ یا ۶ متر بیشتر فاصله نداشتند، فقط نگاه می‌کردند و قدم می‌زدند. "در جنگ بوسنی دروغ آمریکایی‌ها مبنی براینکه مدعی حقوق بشر هستند، عیان شد. سربازان صلح با حمایت آمریکا و با هماهنگی با صرب‌ها به شهر سربرنیتسا حمله کردند و جمعیت را در یک کارخانه بزرگ جمع کردند. در این کارخانه مردان را از زنان جدا و راهی جنگل کردند. وقتی 8 هزار مسلمان به جنگل رسیدند توسط صرب‌ها قتل عام شدند." حدود یکصدو پنجاه سال پیش با کمک و هدایت استعمار انگلیس، گروه دست­سازی با نام و عنوان بابیت و آیین بهایی در کشور ما شکل گرفت. تا جنگ جهانی اول، فلسطین جزء امپراطوری عثمانی بود و بهائیان در آن، آزادی عمل نداشتند ولی پس از آن جنگ، با توجه به علاقه و پیوند بهائیان با صهیونیسم‌ها، فعالیت آنان بیشتر شد. و با تشکیل دولت غاصب اسرائیل و نزدیکی مصالح و منافع دو طرف آرام آرام، بین بهائیت و اسرائیل غاصب پیوندی شکل گرفت. بهائیان، ایران را سرزمین موعود خود می‌دانستند و با نفوذ خود در ایران -به ویژه در عصر پهلوی دوم که دوران طلایی بهائیت بوده- زمینه‌ی گسترش روابط ایران و اسرائیل پدید می‌آید. به طوری که وقتی بهائیان، سمت های دولتی ایران را به دست می آوردند – با حمایت‌های آمریکا و لندن -رابطه بسیار نزدیکی با اسرائیل برقرار کردند که بر محور منافع مشترک، با داشتن دشمن مشترکی به نام مسلمانان بود.آمدن من به اینجا، سبب الفت بین ایران و انگلستان است… در نتیجه به درجه‌ای می‌رسد که به زودی، [عده ای] از افراد ایران، جان خود را برای انگلیس فدا می‌کنند.! تشکیل دولت اسرائیل، از نظر بهائیت و بنا به قول شوقی افندی، یک وعده الهی بوده است که حسینعلی و عباس افندی به آن بشارت داده بودند! از جمله‌ مهره‌هاي بهايي كه پس از سركوب قيام 15 خرداد در بخش‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و هنري كشور حضور پيدا كردند، مي‌توان به افرادي چون هژبر يزداني (سرمايه‌دار)، ثابت پاسال (رييس راديو تلويزيون)، فرخ‌رو پارسا (وزير آموزش و پرورش)، دكتر شاهقلي (وزير بهداري)، تيمسار ايادي و پرويز ثابتي (معاون ساواك)، اشاره كرد. مرکز بهايي‌گري در اسراييل قرار داشت و آنها با تشكيلاتي بسيار منظم و گسترده، با اين مركز در ارتباط بودند. به همين مناسبت،‌ غير از نفوذ دولتي، آنان با داشتن ارتباط با كشورهاي خارجي به­ خصوص اسرائيل و انگلستان در جهت تضعيف اقتدار دولت و اقتصاد كشور در راستاي منافع بيگانگان عمل مي‌كردند، اقدامات خائنانه‌ي اين گروه بر عليه مصالح ملت و مملكت از جمله‌ي عواملي بود كه به برانگیخته شدن خشم مردم منتهی شد. بابي­ها ترور اميركبير را طراحي كردند و در شوال 1268 ق، به ترور نافرجام ناصرالدين شاه دست زدند. از آن پس اين شيوه در ايران تداوم يافت. این فرقه هم­ اکنون کاملا مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است و از آن برای مقابله با اسلام استفاده می­شود­. بیشترین پیروان آنان در آمریکا قرار دارند و در کشورهایی چون هند، اندونزی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین طرفدارانی دارند­. اصولا آنان به وطن اعتقادی ندارند و به اصطلاح "جهان وطنی" اختیار نموده اند . اشتراکات فکری فراوانی میان بهائیان و صهیونیست­ها به چشم می­خورد، که از جمله­ ی آنها، ستاره پنج­ پر است که از علائم اصلی بهائیان و از نمادهای اسرائیل و شیطان­پرستان می­باشد. و اما طالبان و داعش؛ طالبان و داعش نه تنها از مسلمانان نیستند بلکه به دست کشورهای غربی از جمله انگلستان برای جنگ با مسلمانان ساخته شده اند...اطلاعات شما از مسلمانان متاسفانه خیلی کمه! به خودتون بیاین... در مورد نسل کشی میانمار تمام جهان خبر شدند شما خبر نشدید از اون حرفا هست...لازمه از خواب بیدار بشید در خواب به سر می برید!

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.