رهیافتگان

03/12/1393 - 18:04

نحله‌های منحرف از جمله فرقه‌ی ضاله‌ی تصوف، با درک این خواسته و ضرورت آن و نیز تمایل انسان، با هدف و انگیزه‎های مختلف که همگی منافع ایشان را تأمین می‌کنند؛ جنس بدلی عرفان را ارائه کرده‌اند و تشنگان معرفت و شناخت را به سوی سراب‌های پوچ می‌کشانند.

کیوان قزوینی و گنابادیه
02/16/1392 - 05:47

مهمترین خواص صوفیه گنابادیه کیوان قزوینی است که وی به اجماع تمامی بزرگان تصوف محرم راز اقطاب و بزرگان گنابادیه بود! وی بعد از مدتی پی به انحراف شدید آنها برد و از این فرقه جدا شد و بر ضد آنها تبلیغ کرد.