انشعابات

06/02/1396 - 11:47

سلطان اسحاق بزرنجه‌ای دستور تشکیل هفت خاندان را به براخی از یاران خود جهت حفظ عقاید دینی پیروان، حفظ امنیت خود و پیروان و عدم ازدواج "پیر" و "دلیل" منتخب خود، صادر نمود که تا امروز زمینه استمرار حیات این فرقه را فراهم نموده است. پیروان آئین یارستان باید به یکی از آن خاندان‌ها و خاندان‌های دیگر که در قرون بعدی تشکیل شد، سرسپرده باشند.

06/02/1396 - 11:29

در فاصله قرن‌های دهم تا سیزدهم هجری قمری چهار خاندان جدید در اهل حق به وجود آمده است که در توجیه ایجاد آن‌ها برخی از اهل حق، اقتضای زمان را دلیل بر ایجاد این خاندان‌ها می‌دانند و برخی دیگر خاندان‌های جدید را در واقع انشعاب از دیگر خاندان‌ها می‌دانند نه خاندان مستقل.

02/12/1394 - 19:46

در سال‌ 1025 هجری‌ ائتلاف‌ بين‌ مشعشعيان‌ بازمانده‌ بر كيش‌ سابق‌ با اهل‌حق‌های‌ پيرو سلطان‌ اسحاق‌ صورت‌ گرفت‌ و مشعشعيان‌ باقی مانده‌ بر كيش‌ سابق ‌همانند قره‌قوينلوها به‌ اين‌ خاندان (آتش‌ بيگی=پيروان‌ مولا علی) سر می‌سپارند و مسير تاريخی خود را از خوزستان‌ به‌ لرستان‌ و كردستان‌ و آذربايجان‌ انتقال‌ و در اين ‌قلمرو جغرافيایی‌ ادامه‌ دادند...

02/01/1394 - 19:46

یکی از فرقه‌هایی که در قرن یازدهم هجری ملحق به اهل‌حق‌ها گردید، فرقه آتش بیگی که ظاهراً بخشی از "مشعشعیان" است، می‌باشد. در اینجا به اختصار قسمت‌هایی از تاریخ مشعشعیان را نقل می‌کنیم. در حدود سال 840 هجری قمری، در دوره تیموری نهضتی مذهبی از غلات شیعه به رهبری سید علی فلاح از شاگردان آمد بن فهد حلی نضج گرفت و دامنه قوت آن به عهد صفوی کشانده شد...

09/19/1391 - 13:24

یکی از فرقه های فعال در ایران، فرقه موسوم به «اهل حق» می باشد. اگر چه این فرقه دارای شعبات مختلف است و از لحاظ عقیدتی اختلافات بسیاری با هم دارند، اما در برخی اصول با هم مشترک اند