وقف

موقوفه خواری خانقاه بیدخت
06/10/1400 - 11:50

مصطفی آزمایش که مدعی است حکومت ایران قصد دارد با کویری کردن استان خوزستان، مردم را مجبور به مهاجرت و غصب زمین‌ها و خانه و کاشانه آن‌ها کنند، هیچ وقت حاضر نیست به زمین خواری و موقوفه خواری خانقاه بیدخت و نزدیکان قطب این فرقه در شهرستان گناباد اشاره کند.