نقد تعالیم اشو

05/30/1396 - 08:18

انسان در این دنیا اسیر عشق است و فطرت انسان نیز در این دنیا به دنبال عشق است و باید عشق حقیقی که خداوند است را پیدا کند. ولی در مکتب اشو از واژه عشق تعبیری پست شده و آن را تنها در روابط جنسی معرفی می‌کند. وی در مسیر سیر و سلوک گاهی مخاطبینش به سوی عشق می‌خواند و گاهی آن‌ها را از آن پرهیز می‌دهد.