مسجد ضرار

دمیدن در آتش فتنه
08/15/1401 - 09:57

درخواست رفراندوم توسط عبدالحمید، نه بر طبق اسلام و مذهب اوست، نه در عرف بین الملل، یک کشور در چنین شرایطی، رفراندوم برگزار می کند؛ حکومت هایی که از لحاظ مذهبی با عبدالحمید قرابت دارند، دیکتاتورترین حکومت ها بوده و بیشترین تبعیضات را در عمل دارند!

09/26/1396 - 09:06

از وظایف پیامبران مبارزه با بدعت و بدعت‌گذاران است. مهمترین مبارزه پیامبر با بدعت‌گذاران در جریان تخریب مسجد ضرار متبلور است. از دیگر مصادیقی که می‌توان نام برد، گوشزد کردن خطر صوفیه به مسلمین است. حضرت رسول(ع) در حدیثی خطر صوفیه را به مسلمین گوشزد کرده و ایشان را از صوفیان منحرف برحذر می‌دارند.