محمد توحیدی

محسن زمانی
12/10/1401 - 10:54

محمد توحیدی روحانی‌نمای خودفروخته، مزدور شبکه ضد انقلاب و اسرائیلی من‌وتو بوده که فعالیت مجازی برای انحراف جوانان و هدایت افکار آن‌ها به سمت اهداف اسرائیل را برعهده دارد. سخنان این شیخ جعلی، پر از تناقضات و اشتباهات فاحش یا سخنانی بی‌اساس و بدون استدلال است که اگر مخاطب فعال این شبکه‌ها به دنبال مقدمات سخنان او بروند، به سخیف بودن سخنان محمد توحیدی پی می‌برند.

امامت
11/23/1401 - 17:45

محمد توحیدی روحانی‌نمای خودفروخته، مزدور شبکه ضد انقلاب و اسرائیلی من و تو بوده که فعالیت مجازی برای انحراف جوانان و هدایت افکار آنها به سمت اهداف اسرائیل را برعهده دارد.