سامادهی

یوگا, سامادهی, تسخیر, پتنجلی, برهمن
07/06/1401 - 16:34

اگر سه شاخه آخر یوگا، یعنی تمرکز، مراقبه و جذبه بر یک شیء واحد اجرا و تمرین شوند (به آن سمیم می گویند) قدرت های فرا طبیعی روانی ظاهر می شوند. مثلاً یوگا کار، یک شیء را انتخاب می کند و درباره آن فکر می کند و با تمرکز روی آن شیء به مراقبه می پردازد و در نهایت به جذبه و آگاهی وحدانی می رسد در نتیجه سامادهی که هدف اصلی یوگا است رخ می دهد.