حکومت تلمودی

خشم محافل صهیونیستی از شکل گیری دولت تلمودی
09/26/1401 - 17:16

برخی از محافل و کارشناسان صهیونیستی از شکل گیری دولت جدید تلمودی و حکومت خاخامی در مناطق اشغالی رژیم صهیونیستی، ابراز نگرانی و خشم کرده اند؛ زیرا معتقدند روی کار آمدن کابینه ای تحت تسلط خاخام ها و شخصیت های افراطی و تندرو نظیر خاخام مائوز، اسموتریچ و بن غفیر منجر به ایجاد درگیری ‌های فکری و مذهبی در جامعه صهیونیستی و در نهایت انزوای بین ‌المللی این جامعه می گردد.