توحید، مقایسه اسلام و دین زرتشتی

توحید | مقایسه اسلام و دین زرتشتی
09/13/1401 - 09:05

منطق اسلام در باب توحید بسیار صریح و روشن و منطقی است. اما نگاه دین زرتشتی به خداوند، نگاهی بسیار ابتدایی و در سطحی نازل و آمیخته با خرافات است.