تغییر دین

دین خاتم
08/25/1402 - 12:53

عباس فتحیه، برای توجیه بدعت‌ها و تغییراتی که احمد اسماعیل بصری در دستورات دینی ایجاد کرده، قائل شده است که دستورات دینی در عصر غیبت کبری نیز قابلیت تغییر دارد؛ درحالی که طبق روایات معصومین(ع) دستوراتی که توسط آنها بیان شده، تا روز قیامت نسخ نشده و تغییر نخواهند کرد.

تبلیغ مسیحیت.jpg
01/14/1402 - 16:32

آسیب دیدگان مشکلات خانوادگی، گروه مخالف‌های سیاسی، اجتماعی، معتادان و طردشدگان اجتماعی، افراد شریعت گریز، افراد دارای مشکلات معیشتی، شبهه زدگان دینی و خرافه پرستان طعمه های خوبی برای فرقه‌ها مخصوصاٌ مسیحیت تبشیری هستند. راهکارهای مقابله با جذب فرقه‌ها، مختلف است و عامل اعتقادی، نقشی ضعیف در تغییر دین دارد. نهادهای مسئول در هر بخش باید تلاش کنند تا زمینه‌ها را از بین ببرند.