تفسیر اهل حق از "دُر" منافی توحید خداوند

  • 1397/02/09 - 12:12
منابع مطالعاتی اهل حق معنا و مفهومی که از واژه "دُر" ارائه می‌دهند، معنای یک شیء مادی درعین‌حال ارزشمند را در بردارد به گونه‌ای که آن شیء، مخزن و گنجینه عالم طبیعت به شمار رفته و با انفجار آن عالم طبیعت به وجود آمده است، درحالی‌که که چنین نگرشی با توحید خداوند متعال که اهل حق مدعی آن هستند، سازگار نیست.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– بنا بر اندیشه اهل حق "دُر" یکی از مراتب تجلی حق‌تعالی است که در باور یارسانیان معانی و مفاهیم اسطوره‌ای و نقل‌های اساطیری درباره این واژه شده است به‌گونه‌ای که عدم تبیین صحیح از این واژه سبب شده است که استنباطات و استنتاجات غیرعلمی و غیرواقعی از واژه "دُر" ارائه دهند. منابع مطالعاتی اهل حق معنا و مفهومی که از واژه"دُر" ارائه می‌دهند، معنای یک شیء مادی درعین‌حال ارزشمند را در بردارد به‌گونه‌ای که آن شیء، مخزن و گنجینه عالم طبیعت به شمار رفته و با انفجار آن عالم طبیعت به وجود آمده است.[تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)،‌ ص 177] اما پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق باید بدانند که اگر منظور کلام‌های اهل حق از"دُر" شی‌ء مادی باشد که در میان صدف بوده باشد، تالی فاسد به دنبال دارد زیرا در این صورت خداوند به صفات ممکنات درآورده می‌شود که محدود و نیازمند مکان و زمان و مانند آنها است، در حالی  که چنین نگرشی با توحید خداوند متعال که اهل حق مدعی آن هستند، سازگار نیست.  

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، ص 177

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.