افزودن نظر جدید

در داستان شاهنامه آمده که این خسرو پرویز بود که مریم را فرستاد تا با نیکاتوس صحبت کند.پس این طبق فرهنگ ایرانی بود.در ضمن گردیه بانویی بود رزم آور که در میدان رزم می جنگید در میان کلی مرد ارتشی.ولی طبق احکام اسلام زنان حق ندارند جایی که نامحرم حضور دارد،حضور داشته باشند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.