افزودن نظر جدید

زنی رومی بود.ولی با شاه ایران ازدواج کرده بود و مجبور بود طبق فرهنگ ایران رفتار کند. به هر حال مثال های دیگر هم هستند.پوراندخت و آذرمی دخت و گردیه و گرد آفرید که زنانی تاثیر گذار در تاریخ بودند که این با حجاب اسلامی در تضاد است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.