افزودن نظر جدید

نگارنده این نوشتار باید توجه کند که نویسنده شاهنامه یک مسلمان است و شدنی است که باورهای مسلمانان را در کتاب خویش بگنجاند. شما اگر می خواهید اثبات کنید که سگ پلید و پلشت است باید به کتاب های دینکرد و وندیداد نگاهی بیندازید که نویسندگانش زرتشتی بودند نه مسلمان. بر پایه وندیداد هم ازردن سگ یکی از گناهان بزرگ است.(به بخش گناه هایی که سبب مرگ ارزانی یک فرد می شود نگاهی بیندازید ارزش سگ را در دین مزدایی خواهید دانست) افزون بر این شما در یک نوشتار خود آیین سگدید را نکوهش کرده اید که خود این آیین نمایانگر ارزش بالای سگ در نزد مزداپرستان است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.