افزودن نظر جدید

کوروش یک آلت / ابزار در دست صهیونیستها هست و این یهودیان و انگلیسیها بودند که کوروش دوستی را در ایران ترویج کردند. متأسفانه برخی در تعصبات قومی قبیلگی غرق هستند و حاضر نیستند به هیچ وجه این واقعیت را قبول کنند که کوروش تنها یک بازیچه در دست استعمار است. دوست داشتن کوروش عین خیانت به ایران است. دلیل: https://www.adyannet.com/fa/news/31912
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.