افزودن نظر جدید

ممنون از شما سوال دیگری هم دارم چرا برخی از تاریخ نگاران ایرانی مسلمان کوروش هخامنشی را ستایش کردند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.