افزودن نظر جدید

برخی از هموطنان، از روی احساسات خام قومی قبیلگی و از سر تعصبات نژادپرستانه، از کوروش یک قدّیس ساختند و تحمل هیچ انتقادی را ندارند. هر منتقدی را با انواع تهمت و ناسزا بدرقه میکنند. ادعای آزادی بیان هم دارند. آنچه در این مقاله (برخورد شاهان هخامنشی با اسیران جنگی) آمده مستند به اسناد تاریخی است و همین برای انسان خردمند کافی است. تجاوز به زنان اسیر، جزوی از فرهنگ هخامنشی بوده که با اسناد در این زمینه صحبت کرده بودیم. https://www.adyannet.com/fa/news/31340 و https://www.adyannet.com/fa/news/31341 درباره رفتار درست و منطقی اسلام با زنان اسیر هم این این لینک صحبت کرده بودیم: https://www.adyannet.com/fa/news/15502
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.