افزودن نظر جدید

آنچه نوشتیم، مستند است. اگر تخریب هم باشد، تخریب علمی و مستند است. اما ناراحتی شما را سعی میکنم درک کنم. ولی شما در موقعیت من نیستید. از صبح تا شب با زرتشتیان، نوزرتشتیان و باستانگرایانی مواجهم که به دین حمله میکنند. نباید انتظار داشته باشید که من حمله‌ها را بشنوم و سکوت کنم. اما درباره احترام زرتشت به عقائد دیگر. این طور نبود. زرتشت بسیار به دیو پرستان تاخته و حرف‌های درشتی بار دیو پرستان کرده. البته به من ربطی ندارد چون من دیو پرست نیستم! ولی در پاسخ به فرمایش شما گفتم... پیشنهاد دیگر اینکه این مقاله را هم بخوانید: https://www.adyannet.com/fa/news/1261
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.