افزودن نظر جدید

آنچه گفتیم منبع دارد/ از کتاب والتر هینتس. سند را ارائه کردیم. نمیخواهید واقعیت را قبول کنید بهانه نیاورید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.