افزودن نظر جدید

درود...مافرظ میکنیم اوستایاخرده اوستا ناقص .اماآیاشماقبول داریدکه ایران قبل ازاسلام زرتشتی بودندواهورامزداکه همان خداوند است راپرستش میکردند.یاخیر؟؟وچراخداوندبه فرستاده اش دستورحمله به ایران خداپرست راداد.؟؟خدااشتباه کردیاکسانی که حمله کردنددروغ گفتند.؟؟اماانصاف رارعایت کنیدوچارچنگولی بالاوپایین نپریدکه حرف زورراتحمیل کنید.وماباقاتلان اجدادمان صاف نمیشویم حال هردینی داشتند.حق حمله به ایران وقتل عام وتجاوزبه ناموس ایران رانداشتندواجدادشان منتظرانتقام باشند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.