افزودن نظر جدید

زرتشتیان روزگاری در این سرزمین، در اکثریت بودند. از همین روی، قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در دست شاهان و موبدان زرتشتی بود و اینان در آن دوران به احد الناسی رحم نکردند. مصادره اموال "بی‌گناهان" و قتل و غارت و تجاوز به پیروان دیگر ادیان، آن هم به دست موبدان زرتشتی و اشراف ساسانی، امری مبرهن است. پس اکنون که چرخش روزگار، اوضاع را دگرگون کرده، آنانی که امتحان خود را پس داده و مردود شده اند، حق اعتراض ندارند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.