افزودن نظر جدید

ایشان هیچ گونه تحقیق وپژوهش درستی از آیین یارستان ارائه ندادند وتمام مطالب نادرست وبی محتوا میباشد.لطفا بیشتر تحقیق کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.