افزودن نظر جدید

دوست من در تاریخ عهدعتیق سارای دختر پدر ابراهیم یعنی تارح است (یعنی حضت ابراهیم با خواهر ناتنی خود ازدواج کرده که از پدر هم خون هستن و از مادر نا هم خون)، و مطابق با روایتی دیگر در تاریخ اسلام سارای دختر هاران برادر تنی احضرت ابراهیم است که در این صورت هم برادر زاده ایشان است. به هر حال با توجه به این تاریخ می توان دانست که در آن دوره زمانی ازدواج با محارم در برخی سرزمین ها مطرح نبوده است. اگر مقداری تعصب را کنار بگذاریم و تاریخ بخوانیم و مطالعه کنیم این مباحثه ها منطقی تر خواهند شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.