افزودن نظر جدید

سما لطفا احساسی حرف نزنید. بخشی از تاریخ باستان، همین همبستری با محارم هست (https://www.adyannet.com/fa/book/25068) به این هم افتخار میکنید؟ ضمناً اگر قرار باشد 100 فرهیخته دانشمند و ادیب و... ایرانی نام ببریم یقیناً 99 نفر از آنان مربوط به عصر اسلامی هستند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.