افزودن نظر جدید

ما با زبان عربی مشکل نداریم.با عرب ها و عرب زدها و غرب زدهایی مشکل داریم که دانشمندان ایرانی را عرب معرفی میکنند و به غارت داشته های فرهنگی ایرانیان می پردازند.اگر شرف دارید از داشته های خود دفاع و عرب های غارتگر را نکوهش کنید.استدلال آنها اینست که این فرهیختگان نام عربی دارند و کتاب هایی به زبان عربی نوشتند.این غارت مزد خدمت ایران و ایرانی به زبان عربی است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.