افزودن نظر جدید

به این لینک مراجعه کنید [http://www.adyannet.com/fa/news/11691] اسناد و حتی تصویر از متن منابع هم ارائه شد که موبدان زرتشتی، متأسفانه خلیج فارس را با لقب "عربی" خواندند. این حقیقتی است که پذیرش آن نیاز به شجاعت دارد. رفتار موبدان در این زمینه غلط بوده، ولی این سبب نمی‌شود که شما اصل موضوع را انکار کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.