افزودن نظر جدید

مشایخ صوفیه همگی در حکم کاهنان معبد آمون هستند. پارسا در ماجرای فتنه گلستان هفتم، تمام رسانه های استعماری و جنایتکار از قبیل صهیونیستها و انگلیس و رسانه های سعودی و... همگی به حمایت از دراویش گنابادیه پرداختند. چرا؟ چون دروایش (ناخواسته) در خدمت منافع استعمار هستند و سران تصوف هم خواسته و با اراده خود خدمت به دشمنان "دین و میهن" میکنند. مشایخه صوفیه مفت میخورند و مفت میخوابند و البته خدمت به منافع صهیونیزم میکنند. نمونه بارز، همان فتنه گلستان هفتم و حمایت تمام شیاطین بین المللی از صوفیه بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.