افزودن نظر جدید

پس بنابر سخن آقا کامبیز می توان چنین نتیجه گرفت مسبب این همه خانمان سوزی های امروز و جوانهایی که قطع عضو و .... میشن در امروز، جشن سوری بوده که نیاکان زرتشتی ما انجام می داده اند....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.