افزودن نظر جدید

من فکر می کنم این عقیده تناسخ در قالب کالبد ذهنی مطابق است چون در باور ما مسلمانها می گویند پدر شوهر تا بعد طلاق محرم است یا اینکه دختر نمی تواند بعد مرگ به پدر دست بزند. من فکر می کنم چون آنها که بقیه شان ماییم، وسیله و ابزاری که ما داریم ''مغز ''' و آنها ندارند می توانند جذب ما شوند .و رستاخیز و قیامت عروس و دختر آن فرد از او قالبی جدا پیدا می کنند که ما در روایات داریم بعضی میمون های برگردان و بعضی خوک که شهوتران و غیره هستند ...و وابستگی دارند رستاخیز می شوند و پیامبر فکر می کنم می فرمود که تمام انسانها راه می روند و جمیل هستند .ما معاد را در نماز می یابیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.