افزودن نظر جدید

ارتدوکس هایی که بخاطر اذیت ها به ساسانیان پناه می گرفتند و دانشمندان و بزرگانی که زیر سایه حکام ساسانی بودند و همینطور اینکه یک تاجر میتوانست خرج لشکر بزرگ ساسانی را بدهد همینطور بعد از ازار مسیحیان شاهان ساسانی با مسیحیان دوستی برقرار کردند مانند نمونه یزدگرد که بهشون احترام میگذاشت ولی مسیحیان با رفتارهای کودکانه برای مثال اتش زدن اتشکده ها و اهانت به مقدسات و زرتشتیان ثابت کردند که سپاسگذار نیستند !! مقایسه کنید با امویان که تمام پیروان ادیان دیگرو قتل عام می کردند و ایرانیان را تحقیر و کشتار زرتشتیان اعدام های فجیع و مسخره کردن زرتشتیان وقتی زرتشتیان جزیه می پرداختند به طرز بدی مورد حقارت واقع می شدند در دوره عباسیان بگیریم تا صفویه و ادمخواری و کشتار و غارت روستاهای زرتشتی که جمعیت صدهاهزار نفری زرتشتی بخاطر محبت های مسلمانان!!!!! به ده ها هزار نفر کاهش یافت تا قاجار و قتل عام و از بین بردن حقوق زرتشتیان اسلامگراها به این نکته توجه کنید ! البته کودک کشی و سر کودک بریدن و تجاوز به زن و برده جنسی پیشکش شما منتشر کنید و جواب بدهید !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.