افزودن نظر جدید

خسروپرويز خوب كرد نامه پيامبر را پاره كرد دين ما زرتشته نه اسلام مگه زوره ميخواهيد دين تحميل كنيد بهترين دينو باستان داشتن يعني زرتشت كه مردمانش از نظر فرنگ اول جهان هستن اقاي محمد برود ياد بگيرد به دختر بچه 7 ساله تجاوز نكند و صدهاهزار انسان بگناه مخالف را قتل عام نكند و يهوديان را كشتار وحشيانه نكند و نگويد ادرار مرا بخوريد و تناول كنيد! و برده دار نباشد اسرا به كنيزي نگيرد و با انان همبستر نشود اون موقع بيايد حرف بزند دين را بايد با پيروانش سنجيد درحالي كه ميبينيم اسلام پيروانش ادم هايجنايتكار و...... ديگه بقيش زشته كارهايشون پس اگه اسلام را نبايد با مسلمانان نظر داد پس با چي؟؟ چطور بهترين دين پيروانش ناقص العقل وحشي شديد هستن! مگه فهم و شعور ندارن؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.