افزودن نظر جدید

کسانی که وجود مبارک 14 معصوم را قبول ندارند و یا معرفت شناخت آنها را پیدا نکرده اند در واقع روبروی سنگهای خانه خدا مثل بت پرستان سنگ ها را ستایش می کنند به ظاهر نماز می خوانند و فقط مزد ظاهر و نمای آن را عکسی که دوربینی گرفته به آنها میدهند صاحب خانه کسی دیگر است و عکسش برای آنهاست پیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا خواهد رفت در قرآن تبعیت از اهل البیت رسو ل الله سفارش شده فقط شیعه پیرو و عاشق اهل بیت آخرین پیامبر الهی میباشد مکتب اهل بیت شیعه میباشد مردم هر چقدر فهم شعورشان بالا میرود آگاه تر میشوند دین مسیحیت74فرقه شده و دین اسلام هم74فرقه شده دیدی عملکرددولت اسرائیل وهابی مثل دائش عمل می کند چقدر در جهان زننده نشان داده همه دنیا ازدین صهیونیسم جنایتکاردائشی نفرت دارندوفقط مذهب شیعه برحق است به ابجدصغیر و کبیر برابر کلمه الله66دین و مذهب پیامبرو امام جانشین پیامبرتان مشخص فرمائیدالله66+66=132 اسلام اسلام 132+64دین=196 دین اسلام196 کلید اسلام 196کلید بدین الله196 اصوله دین196ضرب 14 معصوم در خودش میشود196دین اسلام 196 منظور اهل بیت پیامبر 14 معصوم شیعه میباشد دین اسلام196امام کل دین196به ابجد66الله66علی ولی الله66اصل ولایت علی 66نورهدایت علی66نصرمن الله علی66مهدی اصل اسلام الله 66مذهب اصلی دین اسلام66عالیترین مذهب66بهترین انتخاب شیعه66 امام شیعیان مهدی66 امام بدین الله محمد66جانشین اصلی پیامبر 66گنج عالم مذهب شیعه66تنها دین مذهب شیعه66شیعه بدین الله است66 بامذهب اصلی شیعه66 اصل اسلام دین شیعه66 شیعه اصل اسلام انتخاب درست 66شیعه راه حق اصل اسلام 66اصل دین اسلام شیعه66انتخاب دین مذهب شیعه66شیعه بدین الله است66شیعه مکتب الله است66بزرگترین شیعه66امام شیعیان مهدی66جماعت شیعه بحق است 66شیعه کشتی نجات امت66 انتخاب مذهب قرآن شیعه66راه حق مذهب شیعه66اصل اسلام جهان شیعه است66 بدین واقعی اسلام64جماعت شیعه بحق است66اسلام اصلی شیعیان66بهترین انتخاب شیعه66 بهترین مذهب محمد66 بامرکز اسلام تشیع 66مذهب پیامبرعلی 66شیعه کشتی نجات امت 66شیعه بدین الله است66انتخاب دین مذهب شیعه66شیعه مرکز عشق66اصل مقام مذهب شیعه 66مذهب واقعی محمد 66شیعه به دین الله 66مذهب اصلی دین اسلام66مذهب شیعه علی66امام اصلی مذهب الله 66اسم اعظم محمد علی66رهبر واقعی اسلام66 علی ولی الله 66امام کلیددین اسلام66اصل ولایت علی66 نورهدایت علی66نماینده الله محمد 66جانشین اصلی پیامبر66جانشین حضرت محمد66 مذهب شیعه علی66راه حق مذهب شیعه66مذهب اصلی دین اسلام66 اصل مذهب شیعه 66شیعه بدین الله است66مکتب الله شیعه است 66 شیعه بدین الله است66کلمه الله اصل اسلام66اصل اسلام واقعی66قلب دین اسلام علی66اصل اسلام قرآن علی 66فرقه قرآن علی66قلب دین اسلام علی66امام منتخب الله علی66مسیر الله علی66 سیمای عدالت علی66نورهدایت علی66امام کل دین علی66 اصل اسلام واقعی66 اصل ولایت علی66 جانشین اصلی پیامبر66علی ولی الله66دین الله راه الله66اصل دین اسلام شیعه66مذهب اصلی دین اسلام66 رهبر واقعی اسلام66علی ولی الله66 مذهب اصلی دین اسلام 66مذهب شیعه علی66جانشین حضرت محمد66 امام منتخب الله66اصل اسلام واقعی66اهل ولایت علی66اصل ولایت علی66متفکر دین الله66 امام کل دین علی66 مذهب اصل اسلام علی66دین مقدس اسلام علی66دستور الله علی66 دین الله راه الله66مذهب اصلی دین اسلام66 اصل دین اسلام شیعه66شیعه بدین الله است66 امام مکتب الله محمد66 علی ولی الله 66نصرمن الله علی66رئیس اصلی مذهب66ستون دین اسلام علی66مسیر الله علی66 جانشین اصلی پیامبر66وارث اصلی محمد66یا حیدر کرار66یدالله مذهب الله 66امام رمز باء بسم الله 66فلسفه قیام محمد66 فلسفه قیام حسین66دین اصلی در قرآن 66جانشین حضرت محمد66 علی ولی الله 66شیعه بدین الله است66به علم ابجد ریاضی قرآن هم ثابت شده پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی اسلام385 اسلام واقعی الله385اسلام پیامبر385فقط دین اسلام 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله385 انسان نمونه 253+132 اسلام =385انّى جاعلك للنّاس اماماً.خداوند در قرآن می فرماید ما امام را انتخاب می کنیم امام جانشین اصلی محمد ابن عبدالله110 علی 110 دین الهی110ولی دین110 امام جانشین محمد علی ابن ابی طالب110 شما هم با پنج کلمه جانشین پیامبرتان را مشخص نمائید به ابجد صغیر یا کبیرفرقی نمی کندشیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستیدشیعه یعنی قل هو والله احد در دل هر زره باشدنور حقکلمه جانشین پیامبرتان رامشخص فرمائیداگر توانستید این جانب مذهب شما را میپذیرم علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110بااولین امام دین الله جانشین محمد 110کلید اسرارالله محمد علی110شهید محراب زاده محراب بجان محمد110جان نبی حیدرست وارث پیغمبراست 110شیعه دوازده امامی بر حق جهان است 110 اهل دین الله جانشین محمد علی 110نماینده الله جانشین محمد علی 110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110اصل اسلام حق شیعه محمد علی110رهبراصلی جانشین محمد علی 110یا خلیفه حضرت خاتم الانبیاء110 امام خلیفه اول حضرت محمدی110 امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب110ا صل اسلام حق شیعه محمدعلی 110رئیس بدین الله محمدعلی110خلیفه اول امام واقعی مسلمین110 جانشین محمد امام علی ابن ابی طالب110 با حکمت اصلی دین الله محمد 110 قسم به ذات الله علی وصب محمد 110 قسم به قرآن جانشین محمد علی 110 جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110 قسم به قرآن تورات انجیل زبورا امام 110 انتخاب جانشین محمد علی ابن ابی طالب 110 حضرت آدم داود هارون امام علی 110 انتخاب الله و محمد غدیر خم علی 110 یا الله یا محمد مقام یا علی 110 فقط شیعه جانشین محمد علی 110 مذهب الله محمد علی اصل دینه 110 شیعه دوازده امامی بر حق جهان استپيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397 علیست جانشینه مصطفا این مرتضی مولاء علیست به ابجددین 64دین64الله محمدعلی64جانشین محمد علی64امام اصلی شیعیان64جانشین مقدس دین الله64امام دین الله محمد64حضرت امام علی64 پیشوای مسلمین جهان64رهبر قرآن علی64مذهب ناب الله علی64 بهترین مذهب الله64شیعه مرکز اسلام64 آینده اسلام شیعه است64شیعه تنها مذهب اسلام64شیعه مذهب نمونه است 64دین الله شیعه است64شیعه مذهب نمونه است64 مسیر الله علی64بهترین مذهب الله64مذهب واقعی الله 64شیعه برحق اسلام است 64مذاهب الله شیعه است64جمال محمد علیست64 امام دین اسلام علی64مولای جهان علی64مقتدای دین عالم 64تنها برگزیده دین64نماینده واقعی دین الله64امام دین اسلام علی64فرمانروای دین64 شیعه تنها مذهب اسلام است 64دین الله شیعه است 64نشانگراصلی دین 64علامت اصلی دین 64قسم به الله قسم به دین64امام الله بدین الله 64عترت رسو ل الله64تنها مذهب اسلام شیعه 64بسمت الله امام علی64بهترین مذهب الله64 دین الله شیعه است64شیعه تنها مذهب اسلام 64مرکز اسلام شیعه 64 مولای جهان علی 64 امام دین اسلام علی 64تنهامذهب اسلام شیعه 64جماعت شیعه حق است 64شیعه مذهب نمونه است 64مذهب معجزه گر اسلام 64بهترین مذهب الله64تنها مذهب اسلام شیعه است64دین الله شیعه است64مذهب واقعی الله64مذهب واقعی الله 64حکم شرعی دین 64منطق فلسفه الله 64 مومن دین الله محمدی 64شیعه دین الله است64 دین الله شیعه است 64بهترین مذهب الله64اصل مذهب الله محمد64 مذهب اسلام حق شیعه است64مذاهب الله شیعه است64راه الله نام شیعه64تنها مذهب اسلام شیعه است64 مذهب الله غدیره64 یامذهب الله محمد64 بهترین دین الله شیعه است امام رهبر واقعی64دین الله راه الله 64 فلسفه دین ومذهب64 عترت رسول الله64نام شیعه راه الله64امام دین الله محمد64راه الله منصب الله 64حکم الله علی64 حقیقت دین الله64دین الله شیعه است64عشق الله راه الله64مهدی امام مذهب جهان است64امام دین الله محمد64دین الله شیعه است64 انگشت شصت با چهار انگشت میشودبا سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196دین الله 34+25 اصل اسلام = 59 مهدی59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی دین الله 34+25اصل اسلام شیعه =59 مهدی 59 کاملترین دین59با ارزشترین دین 59 امام بحق رهبر اسلام 59 به صاحب دین نمونه 59دین مذهب حق الله 59کاملترین مرد 59 دین واقعی اسلام 59 دین حق مذهب الله 59 دین اصلی محمد 5959 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه12بار در قرآن آمدهمرد انقلاب اسلامی 52 خداوند سال را 52 جمعه قرار داد با 313 روز 52= 365 روز سال مردی الهی که فقط با عباء امامه آمد و حکومت فساد را سرنگون کرد باور کردنی نیست ولی واقعیت دارد40 روح الله 40سید علی 40 عشق علی 40 اینها قادرند با دست خالی حکومت جر و فساد را سرنگون کنند صدای جهانیان بلند شد که روح الله متعلق به کل جهان است نه فقط ایران خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال به ابجد اسلام 132 92 محمد 110علی 17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351 14 معصوم=365روز سال5 6 3=14معصوم لطفا"باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی64دین64 جانشین محمد علی64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64عترت رسول الله 64با جانشین اصلی محمد64دین64 18 الله= 82 امام صراط علی حقا نمسکه82 امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومت انبیاء 82تولد مولاء علی در کعبه 13 5 تن= 18 الله 18 64 دین 64 الله محمد علی 64 18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام196 بسم الله الرحمن الرحیم اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ به ابجدصغیرلعنت22شیطان22عمر22ابابکر22بدبختی2مقصر22دشمن اسلام 22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور22نابکار22قلدر22منافقان22مجرمان22 شیطان22عمر22ابابکر22لعنت22سست ایمان22گنده لات22شرور22نابکار 22قلدر22نابحقه22لعنت22ناخلفه22درآتشه22دوزخه22نابکار22 دینها22دروغ 22کید22کلک22نیرنگ22مکارا22روباه 22لواط 22ایدز22لواط22فاحشه22 تباهی22آلوده22عمر 22شیطان22ابابکر22مجرمان22منافقان22نامردان22 بدبختی22 ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده ازدنیا رفت پی آخرین شهر اردبیل در روز 23 بهمن پیروز شد ابجد امام زمان مهدی 23 میباشد علماء مخالف قیام روح الله بودند ایشان فرمود اگر بگویم حضرت مهدی فرموده که قیام کنید همه گفتن اطاعت کردند سمعا" و طاعتا ابجد مولاء قائم آل محمد 23ضربدر 59 کبیر مولاء= 1357 انقلاب ایران به دستور مولاء در سال 1357 پیروز شد با عنایت مولاء مهدی23 ضربد 26 علی = 598 قطعنامه 598 پیروزی ایران بر کل جهان و سرنگونی حکومت شیطان قطعنامه 598 بسته شد و ایران پیروز میدان گشت بخاطر همین ابر قدرتها از ایران واهمه دارند الْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً توبه97 پیامبر فرمود اگر دین اسلام به غیر عرب به زبان دیگری نازل می شد یک عرب هم اسلام نمی آورد الْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً توبه97 مهدی59کاملترین دین 59کاملترین مرد59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 مقدس ترین امام بجهان59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14 نبوت 14 امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشق امامت دین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی59 مولاء پس جه کسی دشمن شماست فرقه های تمام ادیان الهی نام شما می آید اشک می ریزند اینها از من بیشتر عاشق شما هستند شب و روز برای دیدن شما دعا می کنند مهدی59کاملترین دین 59کاملترین مرد59آخرین امام دین اسلام59 گنجینه صفات الله 59مهدی59 مقدس ترین امام بجهان59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14 نبوت 14 امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشق امامت دین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی59 مولاء پس چه کسی دشمن شماست فرقه های تمام ادیان الهی نام شما می آید اشک می ریزند اینها از من بیشتر عاشق شما هستند شب و روز برای دیدن شما دعا می کنند نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه12بار در قرآن آمده مهدی59 مهدی 59 گنجینه صفات الله 59با خلیفه داوزده 59 آخرین امام دین اسلام59راهنمای دین اسلام59شیعه برحق اسلام59امام دین مذهب الله59مرد الله اصل اسلام59کلام لوح محفوظ 59 دین الله اصل اسلام 59 دین آدم دین الله59امام خلیفه سرپرست59امام مفسر کل قرآن 59 جانشین کلام الله59فرقه اهل نجات اسلام59 مهدی 59قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59مهدی59 آخرین امام دین اسلام پیروان دین علی59مذهب الله شیعه59 تنها منجی دین اسلام59رهبر آسمانی الله 59 نام شیعه در قرآن59شیعه مذهب قرآنست59 صاحب کل دین اسلام59 راه حق مذهب الله59 امام سکاندار عدالت 59 امام نجاتبخش دین و مذهب59شیعه نور الله59 دین الله شیعه59دین اسلام واقعی 59 راهنمای دین اسلام 59مغز اسلام شیعه است 59شیعه مذهب قرآنست وعده دین الله 59 راه حق مذهب الله 59دین الله شیعه است59صاحب ردای خلافت 59امام خلیفه سرپرست59 مرد دین اسلام قرآن 59رهبر جهان اصل اسلام 59 دین الله اصل اسلام 59امام ارباب اهل البیت59 اسماء الله نام الله 59 امام حاکم دین اسلام 59 دین الله اصل اسلام 59چراغ هدایت دینها 59 مدافع بحق الله 59دین واقعی اسلام 5959به ذات پروردگار 59مذهب انسان سازشیعه است59دین انتخاب مذهب الله 59 مذهب ها الله محمد59انتخاب دین مذهب الله 59مذاهب الله شیعه است 59مذهب نمونه اصل اصل اسلام59 مذهب الله راه حق59 انتخاب درست مذهب الله59 دین اهل بیت مذهب 59 دین مذهب اهل بیت59 مهدی59 با خلیفه داوزده 59 آخرین امام دین اسلام 59راهنمای دین اسلام59فرقه اهل نجات اسلام59 مهدی 59قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59 مهدی59 آخرین امام دین اسلام59 به ذات پروردگار59 گنجینه صفات الله59 64 ر غدیر همه با علی(ع) بیعت کردند تا پیامبر رحلت نمود نامردان بیعت شکن همه بیعت شکستند دین 64 الله محمد علی64 +64 =128 کلید دین 128 حسین 128به ابجد علی ابن ابی طالب 62+66 الله بزرگترین ارباب جهان = 128 کلید دین 128 حسین 128 کعبه 97+5تن+12 امام +14 معصوم= 128 کلید دین 128 شما هم با سه کلمه پروردگارت پیامبرت امامت و دینت را ثابت کن به ابجد دین 64+64 الله محمد علی64 مسئله اصلی دین64 صاحب خلافت دین اسلام64لوح محفوظ الله 64 منطق فلسفه الله 64 حاکم اصلی امت اسلام64 امام برحق دین 64 نور الله اصل به ابجد بهترین انتخاب شیعه66امام رهبر مذهب الله66حزب الله حزب امامت 66حزب الله حزب نبوت66مذهب بحق اسلام شیعه 66 شیعه مذهب علی 66مذهب الله 33+33 قلب عالم =66 الله 66 علی ولی الله 66+66 نصرمن الله علی66 جانشین اصلی پیامبر66 الله66 علی ولی الله 66+66=132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196ضرب 14 معصوم خانواده پیامبر اسلام میشود 196 دین اسلام 196 اهل البیت و یطهرکممذهب الله 33+33امام اصلی=66 الله 66+66علی ولی الله= 132 اسلام132+64 دین= 196 دین اسلام 196 کلید اسلام196 کلید بدین الله196 امام کل دین196 اصو له دین196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود196 دین اسلام 196 به علم ابجد انسان کامل 253+132 اسلام =385 شیعه 385 اسلام پیامبر385 شهید الله385 فقط دین اسلام 385 شیعه با آل قرآن 385 کسی که انسان کامل شود و اسلام را بپذیرد و شیعه باشد شهادتش پذیرفتی میباشد=253 اصل اسلام 253 انسان کامل253 اصل اسلام 253+132 اسلام = 385 شیعه حکم الله حکم قرآن 475-541= 66 الله 66+66 علی ولی الله= 132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 به ابجد آخرین آیه اکملت لکم دینکم چگونه دین اسلام کامل شد دین 64+18 الله 18 ذالحجه" غدیرخم = 82 امام 82+28 دین اسلام 28رئیس 28خورشید28+82 امام = 110 دین الهی 110 علی 110 ولی دین110 در غدیر خم با نصب جانشین توسط پیامبر امام علی به امامت برگزیده شد و دین اسلام کامل شد در تمام کتب اهل سنت و شیعه حدیث غدیر خم موجود میباشد به ابجد صغیر و کبیر مهدی 82 امام82طبیب جهان82مهدی پیامبر فرمودبعد از من فتنه ها بپا می خیزند به ابجد فتنه ها 541عمرابوبکر 541به ابجدظالم971-430مقصر =541عمر ابوبکر 541مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان ابجد صغیر سه خلیفه 74گمراه بدین بدبخت عالم است74والشجرتها الملعونه 74غیر اولیاء الله74والشجرتها الملعونه 74دشمن الله محمد علی74 74دشمن حضرت امام علی74عمرابوبکرعثمان 74والشجرتها الملعونه74دشمن الله محمد علی 74مقصر دشمن اصلی دین74 دشمن الله محمد علی74قاتل حضرت زهراء74 عمر22+27 ابوبکر +25 عثمان=74حزب شیطان کافری74فریب خوردگان کافر74دشمن مذهب دین شیعیان74دشمن بهترین مذهب الله74گمراهان مذهب الله محمد74دشمن عترت رسول الله74دشمن حضرت امام علی 74دشمن الله محمد علی 74خائن خبیس نامرد بدین اسلام74 تخریب کنندگان واقعی74خلفای ظالم دین اسلامی74 به کافر ملحد خبیث74 شجره خبیث دین اسلامی 74مقصرا اصلی دین اسلام74 گمراهان مذهب الله محمد74منافق دین اسلام 467-541فتنه ها عمرابوبکر=74قاصبان خلافت اصل دین74قاصب اصلی بدین محمد 74قاصب واقعی کل دین74مقصره جماعت سقیفه74مقصره دشمن اصلی دین74به قاصبان ناحق نامرده نادان74با قاصب نامرده دین اسلام74با نمایندگان واقعی دجال 74 دروغ محض نا اهل خلافت 74 کافر کذاب دین الله 74 دشمن اصلی بدین الله 74 حزب شیطانی کافر74 کافر کذاب دین الله 74دشمن اصلی بدین الله 74 شجره ملعونه خبیثه74قاتل حضرت زهراء 74عمر ابوبکر عثمان74 دشمن حضرت امام علی74دشمن الله محمد علی 74عمر ابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه 74سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون 74قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیرابوبکر27 +22عمر+ 25 عثمان=74فریب خوردگان کافر74 تخریب کنندگان واقعی 74 با نمایندگان واقعی دجال 74حاکمان ستمگرنادان بدین الله 74دروغ محض نا اهل خلافت 74 کافر کذاب دین الله 74دشمن اصلی بدین الله 74شجره ملعونه خبیثه74 حزب شیطانی کافر74 عمر ابوبکرعثمان 74فریب خوردگان کافر 74 تخریب کنندگان واقعی 74 با نمایندگان واقعی دجال 74 دروغ محض نا اهل خلافت 74 کافر کذاب دین اللهدشمن اصلی بدین الله 74 حزب شیطانی کافر74 کافر کذاب دین الله 74دشمن اصلی بدین الله 74 شجره ملعونه خبیثه74قاتل حضرت زهراء74عمر ابوبکر عثمان74 دشمن حضرت امام علی74دشمن الله محمد علی 74عمر ابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه 74سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون 74قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیرابوبکر27 +22عمر+ 25 عثمان=74فریب خوردگان کافر74 تخریب کنندگان واقعی 74 با نمایندگان واقعی دجال 74حاکمان ستمگرنادان بدین الله فریب خوردگان کافر 74 تخریب کنندگان واقعی 74 با نمایندگان واقعی دجال 74 دروغ محض نا اهل خلافت 74 کافر کذاب دین الله 74 دشمن اصلی بدین الله 74 حزب شیطانی کافر74 کافر کذاب دین الله 74 دشمن اصلی بدین الله 74 شجره ملعونه خبیثه74 عمر ابوبکرعثمان 74 اینم آیه قرآن آیه 22 سوره سجده ابجد ابوبکر عمر عثمان 74میباشد ان من المجرمین منتقمون آلسعود171+ 370 شیطان= 541 عمر ابوبکر541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541عمر ابوبکر 541 به ابجد مقصر 430+ 231 ابوبکر = 661 عثمان 661+ 310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971 +231 ابوبکر = 1202 ابجد کبیر سهخلیفه1202 بدست می آید 1202 بکافران محض1202 ریاست کفر نفاق 1202 با ملحدخبیث1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمین را سختعقوبت خواهیم کرد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 مجرمین بدیناسلام 541 مرگ کافر 541 ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام ناحقها دوسال خلافت نکرده به درک واصل میشوند وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍنام شیعه12بار در قرآن آمدهمردانقلاب اسلامی 52 خداوند سال را 52 جمعه قرار داد با 313 روز 52= 365 روزسال مردی الهی که فقط با عباء امامه آمد و حکومت فساد را سرنگون کرد باورکردنی نیست ولی واقعیت دارد40 روح الله 40سید علی 40 عشق علی 40 اینهاقادرند با دست خالی حکومت جر و فساد را سرنگون کنند صدای جهانیان بلند شدکه روح الله متعلق به کل جهان است نه فقط ایران خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استوجمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم درخودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال اهل بیت نبوت 906-541 فتنه هاعمرابوبکر= 365 روز سال به ابجد اسلام 132 92 محمد 110علی 17 نماز =351قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی 351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دینواقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351 14 معصوم=365روز سال5 6 3=14معصوم لطفا"باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن بهابجددین 64 الله محمدعلی64دین64 جانشین محمد علی64راه الله منصب الله64اصلولایت امامتی64عترت رسول الله 64با جانشین اصلی محمد64دین64 18 الله= 82امام صراط علی حقا نمسکه82 امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومتانبیاء 82تولد مولاء علی در کعبه 13 5 تن= 18 الله 18 64 دین 64 الله محمدعلی 64 18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام196 بسم الله الرحمن الرحیم اللَّهُمَّصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ بهابجدصغیرلعنت22شیطان22عمر22ابابکر22بدبختی22ممقصر22دشمن اسلام22عمر22ابابکر22گنده لات22شرور22نابکار22 قلدر22منافقان22 مجرمان 22مقصر22شیطان22عمر22ابابکر22لعنت22سست ایمان22گنده لات 22شرور22نابکار22قلدر22 نابحقه22لعن ناخلفه22درآتشه22دوزخه22 نابکار22 دینها22دروغ22کید22کلک22نیرنگ22مکارا22روباه 22لواط22ایدز22لواط22فاحشه22تباهی22آلوده22عمر22شیطان22ابابکر22مجرمان22منافقان22نامردان 22بدبختی22ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکردهازدنیا رفت پی آخرین شهر اردبیل در روز 23 بهمن پیروز شد ابجد امام زمانمهدی 23 میباشد علماء مخالف قیام روح الله بودند ایشان فرمود اگر بگویمحضرت مهدی فرموده که قیام کنید همه گفتن اطاعت کردند سمعا" و طاعتا ابجدمولاء قائم آل محمد 23ضربدر 59 کبیر مولاء= 1357 انقلاب ایران به دستورمولاء در سال 1357 پیروز شد با عنایت مولاء مهدی23 ضربد 26 علی = 598قطعنامه 598 پیروزی ایران بر کل جهان و سرنگونی حکومت شیطان قطعنامه 598بسته شد و ایران پیروز میدان گشت بخاطر همین ابر قدرتها از ایران واهمهدارند الْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً توبه97 پیامبر فرمود اگردین اسلام به غیر عرب به زبان دیگری نازل می شد یک عرب هم اسلام نمی آوردالْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً توبه97 مهدی59کاملترین دین 59کاملترین مرد59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 مقدسترین امام بجهان59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14نبوت 14 امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشقامامت دین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی59 مولاء پس جه کسیدشمن شماست فرقه های تمام ادیان الهی نام شما می آید اشک می ریزند اینها ازمن بیشتر عاشق شما هستند شب و روز برای دیدن شما دعا می کنند مهدی59کاملتریندین 59کاملترین مرد59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 مقدس ترین امامبجهان59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14 نبوت 14امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشق امامتدین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی59 مولاء پس چه کسی دشمنشماست فرقه های تمام ادیان الهی نام شما می آید اشک می ریزند اینها از منبیشتر عاشق شما هستند شب و روز برای دیدن شما دعا می کنند نامشیعه 12 با ر در قرآن آمده است وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَإِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه12بار در قرآن آمده مهدی59 باخلیفه داوزده 59 آخرین امام دین اسلام59راهنمای دین اسلام59شیعه برحقاسلام59امام دین مذهب الله59مرد الله اصل اسلام59کلام لوح محفوظ 59 دینالله اصل اسلام 59 دین آدم دین الله59امام خلیفه سرپرست59امام مفسر کل قرآن 59 جانشین کلام الله59فرقه اهل نجات اسلام59 مهدی 59قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59مهدی59 آخرین امام دین اسلام پیروان دین علی59مذهبالله شیعه59 تنها منجی دین اسلام59رهبر آسمانی الله 59 نام شیعه درقرآن59شیعه مذهب قرآنست59 صاحب کل دین اسلام59 راه حق مذهب الله59 امامسکاندار عدالت 59 امام نجاتبخش دین و مذهب59شیعه نور الله59 دین اللهشیعه59دین اسلام واقعی 59 راهنمای دین اسلام 59مغز اسلام شیعه است 59شیعهمذهب قرآنست وعده دین الله 59 راه حق مذهب الله 59دین الله شیعه است59صاحبردای خلافت 59امام خلیفه سرپرست59 مرد دین اسلام قرآن 59رهبر جهان اصلاسلام 59 دین الله اصل اسلام 59امام ارباب اهل البیت59 اسماء الله نام الله 59 امام حاکم دین اسلام 59 دین الله اصل اسلام 59چراغ هدایت دینها 59مدافع بحق الله 59دین واقعی اسلام 5959به ذات پروردگار 59مذهب انسانسازشیعه است59دین انتخاب مذهب الله 59 مذهب ها الله محمد59انتخاب دین مذهبالله 59مذاهب الله شیعه است 59مذهب نمونه اصل اصل اسلام59 مذهب الله راهحق59 انتخاب درست مذهب الله59 دین اهل بیت مذهب 59 دین مذهب اهل بیت59شیعهدین الله59مهدی59 مهدی59با خلیفه داوزده 59 آخرین امام دین اسلام 59راهنمای دین اسلام 59مذهبانسان ساز شیعه است 59 59فرقه اهل نجات اسلام59 مهدی 59قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59 مهدی59 آخرین امام دین اسلام59 به ذاتپروردگار59نام شیعه 12 بار در قرآن آمده { وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِلَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} گفتم که نگی نگو نگفتیگفتم که زحق تو هم نیفتی شیعه یعنیششماییارععلیههستی شیعه یعنی ربنا آواز دین می شود نامت جهانی هم یقین تشیع بهترین فرهنگدنیاست ملاک آدمیت عشق الله ست علی گویان عالم جمله هستند تمام انبیاء همشیعه هستندخدا یکی دین یکی آئین یکی حق یکی جانم یکی هم جان جانانم یکی بیاذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبرندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است گفتم که روم سایهلطفش بنشینم گفتا که علی نور بوود سایه ندارد علی فاطمه هم جمله نورند بهحمدالله حسودان جمله کورند صدای ساز کویت سازکوکان شوند اهل تشیع کل بوکانیا علی درویشو صوفی نیستم فاش می گویم که کوفی نیستم لنگ لنگان طریقت راببین مردم دور از حقیقت را ببین وقت جانبازی به کنج مسجدو هم خانقاه کوفیانبی وفای نیمه راه وقت جنگ مولاء بودو ذالفقار مردم بی دین کنند از جنگفرار موج دین را هم تلاطم کرده اند راه اقیانوس را گم کرده اند عشق تو درجان و این جسمو تنم کینچنین بر آبو آتش می زنم یا علی بار دگر اعجاز کن مشتهای کوفیان را باز کن هر چه هستی جان مولاء مرد باش گر قلندر نیستی شبگردباش از عدالت گر تو خواهی یک دلیل یاد کن از آتش دست عقیل شیعه یعنی آیهاثنی اعشر قفل دین را باز کن بهر بشر لنگ لنگان طریقت را ببین مردم دور ازحقیقت را ببین وقت جنگ مولاء بودو ذالفقار مردم بی دین کنند از جنگ فرارچون رفیق نیمه راهند کوفیان می کنند از جنگ فرار امروز علی غریب و تنهاستآماج هجوم اهرمن هاست او کیست ؟ گلی ز باغ زهرا پرورده درد و داغ زهرا اونور دل بسیجیان است چون مادر خویش مهربان است ابرها خواستند که طوفان کنندغافل از رعد نگاه الهی این رهبرند این گردبادهای به غیرت در آمده مطیع امررهبرند که طوفان نمی کنند رعدطوفان یعنی 121یا علی121 قرش تیغ ذالفقارحیدری وای اگر حکم جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد هر که سنگرساخت او دیوانه است دشمن مولاء به هر ویرانه است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.