افزودن نظر جدید

اشتباه فرمودید بزرگواد تمامی خاندان معزز شاه حیاسی شارب یاسیبیل دادند بجز عدهای ازمریدان انها که درراس انها دکتربهرام الهی هستند.ایین تازه ای را بنا کردند وبه تمام کسانی که ایشان راقبول داشتند فتوادادند که سیبیل را بتراشند که علت هم حب دنیا برای کسب کرسی وزارت بود بااینکه خود خاندان وفرزندان اقای نورعلی الهی سرسپرده ومرید مرحوم اقاسید محمد احمدی مسندنشین شاه حیاسی بودند که این تمرد وبدعت باعث شدکه تمامی بزرگان ددین الحق فتویدخروج اینها از دبن را دادند وسالها باعث جنگ ونزاع ودرگیری بین اطرافیان نورعلی اللهی واخص دکتربهرام الهی بانی این بدعت با دیگربزرگان الحق شد .درحال حاضر دکترالهی درفرانسه مشغولند ومسندنشین خاندان معزز شاه حیاسی جناب اقی سید محسن احمدی جیحون ابادی هستند که الحق برازنده این انسان مقید وبسیاردرستکار است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.