افزودن نظر جدید

یا صاحبکار عالم خداوند جان خرد ،جان را به کالبد انسان داده ای،اما برای شناخت و درک تو خرد باطن لازم است.ای ذات پاک صاحبکار عالم توفیق شناخت کامل خودت را به ما عطا کن. در ظهور منجی عالم بشریت امام زمان هیچ مخلوقی را سرافکنده و خجیل قرار نده.در این دورانی که دارد به سر میرسد هیچ مخلوقی را ازامتحانات مردود نکن و کرم کن که در راه حقیقت پایدار باشیم. یا علی مدد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.