افزودن نظر جدید

بادرودوبه قول اهل حق هایاعلی مطالبتان مفیدبودالبته عرضکنم هرکس عقیده ای داردوبنده باصمیم قلب میگویم که ارکان شماواقعاحق است وتمامی ادیان یک هدف رادنبال میکنندانهم خالق یکتاست ووجودبشردره ای ازروح عظیم اوست بدرود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.