افزودن نظر جدید

همه ماباید ایمان داشته باشیم خداوند واحد است وفقط یک مسیر مورد رضایت اوهست واعتقاد داشته باشیم جز خداوند کسی قادر به طرح این برنامه برای بشر نیست وسایر مسیرها را شیاطین به وجود آورده اند پس خوب است بدون تعصب وبا کمک وجه اشتراک همه ما یعنی عقل خود در پی کشف حقیقت بکوشیم که وقت تنگ است ودیدار نزدیک
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.