افزودن نظر جدید

درود بر شما گئوش اروان در سخن زرتشت پیامبر همان "جان جهان" است که چندین سدهایی از او در میان سرایندگان، عارفان و بزرگان ایرانی بازمانده است و از دید ایرانیان باستان همه هستی و کیهان و گیتی و زمین را یک جان بیشتر نیست و آن جان جهان و یکه داد است. چنان که در اندیشه ایرانی گاو که نماد جانوران است، گیاه و گیتی همگی از نگاه ریشه شناسی یک ریشه دارند و همه آنها یعنی جمادات، گیاهان و حیوانات و انسان ها از یک ریشه و مبدا آبشخور هستند و آفریده شده اند و آن نیست جز ذات خداوند آن یگانه هستم هستی و سرچشمه همه جان ها و زندگان!. بنابراین گئوش اروان یا جان جهان پیوند دهنده همه هستی و جهان با خداوند و اهورامزداست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.