افزودن نظر جدید

آقای امير ... اگر بنا به فحاشی باشد بگوييد تا مسئولين سايت راه را برای امثال شما باز كنند و آن وقت از خجالت هم درآييد. اما نقدی بر گفتار شما : 1. تاريخ 1000 تا 1400 سال قبل از ميلاد برای زرتشت، يك احتمال بين ديگر احتمالات است. در اين باره ميتوانيد به اين مقاله مستند بنگريد: [http://www.adyannet.com/news/1198] ديگر نكته: 2. اينكه جامعه آريايی برای لذت و شادی، گاوها را شكنجه ميكردند، امری پذيرفته شده است. ليكن برای حذف اين سنت زشت، به راحتی ميشد با تبيين ابعاد منطقی اين قضيه، آن را اصلاح كرد. اما زرتشت ميگويد كه هدف از همه خوبی ها رسيدن به روان گاو مقدس است. اين سخن زرتشت بسيار فراتر از سخن شماست. با تشكر از شما
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.