افزودن نظر جدید

برابری زن و مرد در دین زرتشتی ، گاتهای زرتشت.. اگر جوابی نیز ندارید دلیل حذف کامنت نمی باشد. دانشمندان و اندیشمندان احترام به زن در یهودیت و اسلام را طنز و فکاهی می دانند نه ادیان دیگر. 46/10-ای مزدا اهورا من بدرستی گویم ، هر کس "چه مرد چه زن" آنچه را که تو در زندگی بهتر می شماری به جای آورد ، در پرتوی اندیشه نیک ، از پاداش راستی و توانایی مینویی برخوردار گردد. من این کسان را ، به ستایش تو راه می نمایم و از گذرگاه داوری می گذرانم. 53/4- بیگمان من کسی را که برای همکاران و خانواده پدر و سرور گمارده شده است برخواهم گزید و دوست خواهم داشت باشد که روشنایی اندیشه نیک به من برسد و "زنی پارسا و پاکدامن" در میان "پاکان" باشم. و مزدا اهورا برای همیشه دین بهی را به من ارزانی دار. 53/5-ای سخنان را به شما می گویم ای "نوعروسان" و ای "تازه دامادان" پندم را با اندیشه بشنوید و یاد بسپرید و با یابش خود دریابید و به کار بندید پیوسته زندگی با اندیشه نیک کنید و " هر یک " از شما در راستی از "دیگری " پیشه گیرید. تا از زندگی و خانمان خوب برخوردار گردید. 53/6- " ای مردان و ای زنان" این بدرستی بدانید که در این جهان دروغ فریبنده است. از ان بگسلید و آن را مگسترانید، این بدانید که آن خوشی که از تباهی و تیرگی راستی بدست آید مایه اندوه است. و دروندانی که راستی را تباه سازند ، زندگی مینویی خویشتن را نابود می کنند. 53/8- و سرانجام به روشنی ، بدکاران ، فریب میخورند و ریشخند میشوند و سرزنش می بینند اما در پرتو شهریاری و رهبری نیک " زنان و مردان"در خانه ها و شهرها به اشتی و رامش می رسند و تبهکاریها و فریب های بهم بسته مرگبار بر می افتد و مزدا اهورا ، که بزرگتر از همه است ، به ما روی می کند. 54/1- باشد که "دوستی و برادری" که آرزوی "همه" ماست ، یه ما روی کند و دلهای " مردان و زنان زرتشتی" را شادمان گرداند تا هر کس در پرتو اندیشه نیک و یابش خود ، از پاداش شایسته برخوردار گردد. پاداشی که مزدا اهورا در پرتو راستی برای هر آرزومندی ( هم مرد هم زن) برنهاده است. در يسنا ۳۹ بند ۳ ، چنين آمده است: «اينک روان هاي مردان و زنان پاک را در هر جايي زاده شده، آن هايي که از براي پيروزي راستي مي کوشند و خواهند کوشيد، مي ستاييم.»
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.