افزودن نظر جدید

1_به نظر من کسی که اینقدر عبادت کرده باشد صددرصد قدرت سرپیچی نخواهد داشت(نه که جبر ؛اختیارا ) 2_خداوند برای سنجش انسان نیازی به وجود شیطان ندارد (قرآن علاوه بر تمام ارزشها یک اثر هنری هم هست و شیطان یک نماد است.نماد وسوسه به بدی ها و در کل نماد ناجنسی و صفات بد که به این شکل برای آدمی معنی دار کرده است)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.