افزودن نظر جدید

زن در دوران ساسانیان از حق ارث بردن مساوی با مرد بر خوردار بود حتی تحصیل کردن مارسپندان موبد ساسانی در قرن 4 گفته زن و فرزند خود را از دانش و هنر باز مدار تا غم و اندوه به تو راه نیاید ودر اینده پشیمان نشوی در دورانی که زنان هیچ ارزشی نداشتن و اعراب زن رو زنده به گور میکردن زنان ایران وضع خوبی داشتن تو کجای جهان در اون دوران زنان پادشاه میشدن که ایران رو مسخره میکنی همان گونه که نظام طبقاطی ساسانیان رو ایراد میگیرید در حالی در همان دوران درتمام جهان بود و برده داری هم وجود داشت ولی در ایران برده داری نه و در حالی که نضام طبقاطی تا سال ها بعد در جهان بود با همان زمان فرهنگ رو برسی کن نه با زمان حال رستم بر علیه ازرمیدخت کودتا کرد نه چون که زنه برای این که پدرش رو کشته بود تو متن اوردی برعلیه خسرو پرویز هم کودتا کرده پاسخ 4 رو ندادی جواب بده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.